booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Artimiausias paraiškų teikimo terminas – birželio 1 d.

Primename, jog iki 2012 m. birželio 1 d. paraiškas galima teikti net keturioms programos „Europa piliečiams“ priemonėms:…  

Pagal priemonę 1.1. Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai remiami projektai, kuriuose, pasinaudojant susigiminiavusių miestų partneryste yra padedama bendradarbiaujančių miestų piliečiams ir įvairioms piliečių grupėms gilinti tarpusavio žinias ir supratimą. Susitikimams turėtų būti būdingi trys aspektai: siekis stiprinti Europos integraciją, aktyvus dalyvavimas ir kultūrų dialogas. Paraiškas gali teikti savivaldybės, miestų giminiavimosi komitetai ar ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios instituciją bent iš dviejų programoje dalyvaujančių šalių. Skiriama parama – nuo 5000 iki 25 000 eurų.

Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2012 m. birželio 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2012 m. spalio 1 d. ir 2013 m. birželio 30 d.

Pagal priemonę 2.1. Piliečių projektai  remiami tarpvalstybiniai ir tarpsektorinio pobūdžio projektai, kuriuose tiesiogiai dalyvauja piliečiai. Projektais turėtų būti siekiama: sužinoti piliečių nuomonę apie Europos laukiančius iššūkius, ištirti metodus ar sukurti naujus būdus, įgalinančius piliečius išsakyti savo nuomonę Europos Sąjungos institucijoms.

Paraiškas gali teikti vietos valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės organizacijos bent iš penkių programoje dalyvaujančių šalių. Skiriama parama – nuo 100 000 iki 250 000 eurų.

Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2012 m. birželio 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2012 m. gruodžio 1 d. ir 2013 gegužės 31 d. bei tęsiasi iki 12 mėnesių.

Pagal priemonę 2.2. Remiamosios priemonės finansuojami tokių struktūrų kaip platformų ar tinklų įgyvendinami projektai, kuriais siekiama plėtoti ir stiprinti visas programos „Europa piliečiams“  apimančias veiklos sritis tam, jog būtų užtikrinamas kuo didesnis bendras programos „Europa piliečiams“ poveikisį ir veiksmingumas: mokymo kursai, kurie padėtų potencialiems programos „Europa piliečiams“ pareiškėjams gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kurių reikia norint įgyvendinti aukštos kokybės projektus; informaciniai renginiai, kuriuose būtų viešinama programa „Europa piliečiams“ arba konkreti jos priemonė, skatinant dalyvaujančius ir potencialus programos pareiškėjus keistis patirtimi ir geriausia praktika; platformų kūrimas, kurios palengvintų partnerių paiešką ir bendradarbiavimą.

Paraiškas gali teikti vietos valdžios institucijų asociacijos ar federacijos arba kitos įstaigos, turinčios specialiųjų žinių ir patirties pilietiškumo srityje. Skiriama parama – nuo 30 000 iki 100 000 eurų.

Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2012 m. birželio 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2012 m. gruodžio 1 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. bei tęsiasi iki 12 mėnesių.

4 veiksmas „Gyva Europos atmintis“ skirtas projektams, siekiantiems išsaugoti vietas ir archyvus, susijusius su deportacijomis, ar įamžinti nacizmo ir stalinizmo aukų atminimą. Remiamų projektų tikslas – išlaikyti gyvą atmintį apie nacizmo ir stalinizmo aukas ir siekti, kad dabartinė ir būsimosios kartos daugiau žinotų ir geriau suprastų tai, kas vyko koncentracijos stovyklose ir kitose masinių civilių gyventojų žudynių vietose. Paraiškas šiai primonei gali teikti nevyriausybinės organizacijos, išlikusių tų įvykių liudininkų asociacijos, aukų šeimų asociacijos, memorialai, muziejai, vietos ar regiono savivaldos institucijos, federacijos, mokslinių tyrimų grupės ir institutai, švietimo įstaigos, religinės organizacijos, savanoriškos veiklos organizacijos, fondai ir t. t. Skiariama parama – nuo 10 000 iki 100 000 eurų.

Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2012 m. birželio 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2012 m. gruodžio 1 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. bei tęsiasi iki 12 mėnesių.

Išsamią informaciją apie reikalavimus projektams ir paraiškų teikimo procedūrą galite rasti programos vadove.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras