booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Europos Komisija paskelbė 2014 metų programos „Europa piliečiams“ veiklos planą

Nors programa „Europa piliečiams“ 2014 – 2020 metų periodui dar nėra galutinai patvirtinta, 2013 m. lapkričio 19 d. buvo žengtas dar vienas svarbus žingsnis link naujosios programos – Europos Parlamente balsavimo metu buvo jai pritarta. Programa artimiausiomis savaitėmis turėtų būti svarstoma Vokietijos ir Didžiosios Britanijos vyriausybėse, o sulaukus jų pritarimo galutinai programa bus tvirtinama Europos Taryboje. Planuojama, jog galutinis sprendimas turėtų būti priimtas dar šių metų gruodį tam, jog programa galėtų būti įgyvendinama nuo 2014 m. sausio mėnesio.

Bendrieji „Europa piliečiams“ 2014-2020 programos tikslai bus šie:
a) prisidėti prie piliečių supratimo apie Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;
b) skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo Sąjungos lygiu sąlygas.

Konkretieji programos tikslai, kurių bus siekiama tarpvalstybiniu lygiu įgyvendinamais ar europinį aspektą turinčiais veiksmais:
a) gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei Sąjungos tikslo suvokimą, būtent propaguoti taiką, Sąjungos vertybes ir jos tautų gerovę skatinant debatus, svarstymus ir tinklų kūrimą;
b) skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Sąjungos lygiu.

Nuo 2014 m. planuojama, jog programą sudarys šios dvi kryptys:
1 kryptis. „Europos atminimas“,
2 kryptis. „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“.
Abi kryptys bus papildomos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti projektų rezultatus.

Pagal programą bus finansuojami, inter alia, tokie tarpvalstybiniu lygiu įgyvendinami ar europinį aspektą turintys veiksmai:
a) Tarpusavio mokymosi ir bendradarbiavimo veikla, pavyzdžiui:
    – piliečių susitikimai, miestų partnerystė, miestų partnerių tinklai;
    – tarpvalstybinės partnerystės projektai, kuriuos, be kita ko, įgyvendina įvairūs suinteresuotieji subjektai;
    – atminties išsaugojimo projektai, kuriems būdingas europinis aspektas;
    – mainai, grindžiami, inter alia, informacijos ir ryšių technologijų (IRT) ir (arba) socialinių informavimo priemonių naudojimu;
b) Struktūrinė parama organizacijoms, pavyzdžiui:
    – institucijoms, siekiančioms bendrų Sąjungos interesų;
    – programos „Europa piliečiams“ informaciniams punktams;
c) Sąjungos lygiu vykdoma analitinė veikla, pavyzdžiui:
    – studijos, kurias vykdant daugiausia dėmesio skiriama su programos tikslais susijusiems klausimams;
d) Informuotumo didinimo ir informacijos sklaidos veikla, kuri skirta taikyti ir toliau panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus ir akcentuoti gerąją patirtį, pavyzdžiui:
    – Sąjungos lygio renginiai, įskaitant konferencijas, minėjimus ir apdovanojimo ceremonijas;
    – tarpusavio vertinimai, ekspertų susitikimai ir seminarai.

Kol laukiama galutinio programos patvirtinimo, Europos Komisija paskelbė numatomą 2014 metų veiklos planą, pagal kurį 2014 m. planuojama  skirti 21 050 000 eurų finansavimą projektams bei veiklos dotacijoms. Paramos projektams gairėmis turėtų tapti sausio mėnesį pasirodysiantis Programos vadovas. 2014 m. veiklos planą (anglų kalba) galite rasti Europos Komisijos Komunikacijos GD tinklalapyje >>>

 

TRUMPAI APIE PROGRAMĄ

1 kryptis. Europos atminimas
Šia kryptimi bus remiama veikla, kuria skatinama svarstyti Europos kultūrų įvairovę ir bendrąsias vertybes plačiausia prasme, atsižvelgiant į lyčių lygybę. Lėšos bus skiriamos iniciatyvoms, skirtoms svarstyti totalitarinių režimų (visų pirma, bet ne tik nacizmo, dėl kurio įvykdytas Holokaustas, fašizmo, stalinizmo ir totalitarinių komunistinių režimų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti jų nusikaltimų aukų atminimą. Ši kryptis taip pat apims veiklą, susijusią su kitais lemiamos reikšmės momentais ir svarbiais pastarųjų metų Europos istorijos įvykiais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija, tarpusavio supratimas, kultūrų dialogas ir susitaikymas, kaip priemonei peržengti praeitį ir kurti ateitį, visų pirma siekiant informuoti jaunesniąją kartą. Šiai krypčiai įgyvendinti ketinama skirta apie 20 % viso programos biudžeto.

2014 m. 1 krypties metiniai prioritetai bus teikiami projektams, kuriais bus siekiama paminėti svarbius modernios Europos istorijos momentus, tokius kaip Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-ąsias metines, Berlyno sienos griūties 25-ąsias metines bei Europos Sąjungos padidėjimo, prie jos prisijungiant Centrinės ir Rytų Europos šalims, 10-ąsias metines.

Pagal 1 kryptį 4 255 000 eurų paramą 2014 m. numatoma skirti 56 projektams bei 8 veiklos dotacijoms. Atkreiptinas dėmesys, jog iš projektų yra tikimasi skirtingų tipų organizacijų įtraukimo, kuo įvairesnių projekto veiklų numatymo, skirtingų tikslinių grupių piliečių įtraukimo. Projektai privalo būti tarptautiniai ar turėti aiškų europinį aspektą. Pagrindiniai formalieji kriterijai projektams yra šie:
      – Paraiškas teikiančių bei partnerių organizacijų tipai: viešojo sektoriaus vietinės ir regioninės valdžios organizacijos, ne pelno organizacijos, tame tarpe ir pilietinės visuomenės organizacijos, aukų asociacijos, jaunimo, kultūros, švietimo bei tyrimų organizacijos, miestų giminiavimosi asociacijos.
       – Projekto partnerių skaičius: projektai turi būti įgyvendinami įtraukiant bent vienos ES šalies narės organizaciją, tačiau pirmenybė teikiama tarptautiniams projektams;
        – Maksimali parama: 100 000 eurų (skiriama pagal nustatyto dydžio sumos sistemą);
        – ES ko-finansavimo procentas: 70 %;
        – Maksimali projekto trukmė: 18 mėnesių.


2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas
Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, ir ypač daug dėmesio bus skiriama struktūriniams metodams siekiant užtikrinti, kad finansuojama veikla turėtų ilgalaikį poveikį. Pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms ir projektams, susijusiems su Sąjungos politine darbotvarke. Prie šios krypties taip pat galės būti priskiriami projektai ir iniciatyvos, kuriais sudaroma daugiau galimybių siekti tarpusavio supratimo, kultūrų dialogo, solidarumo, visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygiu. Šiai krypčiai įgyvendinti ketinama skirta apie 60 % viso programos biudžeto.

2 krypties 2014 metų prioritetai bus orientuojami į 2014 gegužės 22 d. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus bei piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime. Taip pat bus skiriamas didesnis dėmesys projektams, aptariantiems Europos ateitį bei sukuriantiems viešą erdvę diskusijoms apie Europos problemas.

2014 metais numatoma skirti 15 445 000 eurų paramą 373 miestų giminiavimosi projektams, 89 miestų tinklų projektams, 34 pilietinės visuomenės organizacijų projektams bei 26 veiklos dotacijas. Pagal šią kryptį bus remiamos tokios veiklos:

Miestų partnerystės. Šia priemone siekiama remti projektus, kurie suburia platų piliečių ratą iš bendradarbiaujančių miestų aptarti temas, patenkančias į šios programos prioritetų sritį. Sutelkiant piliečius vietos ir ES lygmeniu diskutuoti konkrečiomis Europos politikos dienotvarkės temomis, šia priemone siekiama paskatinti piliečių dalyvavimą Sąjungos politikos formavimo procesuose ir sukurti galimybę visuomenės įsitraukimui bei savanorystei Europos lygiu.
      – Paraiškas teikiančių bei partnerių organizacijų tipai: miestai/savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai arba kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos savivaldos organizacijas;
       – Projekto partnerių skaičius: savivaldybės bent iš 2 programoje dalyvaujančių šalių;
       – Maksimali parama: 25 000 eurų (skiriama pagal nustatyto dydžio sumos sistemą);
       – ES ko-finansavimo procentas: 50 %;
       – Maksimali susitikimų trukmė projekto metu: 21 diena.

Miestų tinklai. Pagal šią priemonę savivaldybės/regionai ir jų asociacijos, kartu plėtojantys bendrą temą ilgalaikėje perspektyvoje, yra kviečiamos jungtis į tinklus tam, jog jų bendradarbiavimas būtų tvaresnis bei būtų galimybė pasidalinti gerąja patirtimi. Iš miestų tinklų projektų tikimasi, jog bus apjungtos įvairaus pobūdžio veiklos, skirtos bendrai temai aptarti, bei jos bus adresuojamos įvairiai tikslinei grupei, kuriai aptariami klausimai gali būti itin aktualūs.
      – Paraiškas teikiančių bei partnerių organizacijų tipai: miestai/savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai, tinklai, vietos/regiono valdžios organizacijos, vietos valdžios organizacijų federacijos/asociacijos arba kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos savivaldos organizacijas. Projekte taip pat gali dalyvauti ne pelno pilietinės visuomenės organizacijos;
         – Projekto partnerių skaičius: savivaldybės iš bent 4 programoje dalyvaujančių šalių;
         – Maksimali parama: 150 000 eurų (skiriama pagal nustatyto dydžio sumos sistemą);
         – ES ko-finansavimo procentas: 70 %;
         – Maksimali projekto trukmė: 24 mėnesiai.

Pilietinės visuomenės projektai. Šia priemone siekiama skirti paramą projektams, įgyvendinamiems tarptautinio bendradarbiavimo ir tinklų pagrindu, kurie tiesiogiai įtraukia piliečius. Projektai turėtų suburti skirtingų sričių piliečius veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su Sąjungos politika, siekiant, jog būtų užtikrinta galimybė tiesiogiai dalyvauti ES politikos formavimo procesuose. Projektuose turėtų būti aktyviai įtraukiamos piliečių grupės bei siekiama ilgalaikio organizacijų bendradarbiavimo aptariamose srityse.
      – Paraiškas teikiančių bei partnerių organizacijų tipai: ne pelno organizacijos, tame tarpe pilietinės visuomenės organizacijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos. Projekte taip pat gali dalyvauti viešojo sektoriaus vietos/regioninės valdžios institucijos;
        – Projekto partnerių skaičius: organizacijos iš bent 3 programoje dalyvaujančių šalių;
        – Maksimali parama: 150 000 eurų (skiriama pagal nustatyto dydžio sumos sistemą);
        – ES ko-finansavimo procentas: 70 %;
        – Maksimali projekto trukmė: 18 mėnesių.

Jei programos patvirtinimo procesas vyks sklandžiai ir programa bus pradėta įgyvendinti nuo 2014 m. sausio, tokiu atveju artimiausias programos paraiškų teikimo terminas būtų 2014 m. kovo 1 d.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras