booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Dažnai užduodami klausimai (4)

4 veiksmas „Gyva Europos atmintis“

1. Ar mes galime teikti paraišką?

Paraišką teikti gali šie pareiškėjai:

-  pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinį statusą ir įsisteigusios dalyvaujančiose šalyse. Pavyzdžiui: NVO, viešosios įstaigos, išlikusių įvykių liudininkų organizacijos ir asociacijos, aukų šeimų asociacijos, memorialai, muziejai, fondai, vietos ar regiono savivaldos institucijos, federacijos, mokslinių tyrimų grupės, švietimo institucijos, religinės organizacijos, savanoriškos veiklos organizacijos ir pan.

- aukščiau minimos organizacijos privalo turėti pakankamą kvalifikaciją ir reikiamus finansinius bei veiklos išteklius projekto įgyvendinimui.

Paraiškos teikti negali: fiziniai asmenys.

2. Ar programoje „Europa piliečiams“ gali dalyvauti ne Europos Sąjungos šalys?

Pagal šią programą reikalavimus atitinkančios šalys:

a) Europos Sąjungos šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija. Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė;

b) šalys dalyvaujančios programoje: Kroatija, Makedonija, Albanija.

Kitų šalių dalyvavimas projekte turi būti dengiamas iš kitų šaltinių ir į programai „Europa piliečiams“ teikiamo projekto biudžetą jų dalyvavimo išlaidos neįskaičiuojamos.

3. Kur rasti paraiškos formą ir prie jos pridedamų dokumentų formas?

4 veiksmo „Gyva Europos atmintis“ paraiškos formą, bei kitas pridedamas formas rasite oficialiame programos tinklapyje adresu
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php .

4. Problemos, kylančios pateikiant elektroninę paraiškos formą.

Vykdančioji įstaiga EACEA šiuo metu diegia sistemą, leidžiančią pateikti paraiškas elektroniniu būdu (e-foma). Jei susiduriate su problemomis pateikdami elektroninę paraišką ir sistema informuoja apie neegzistuojančias klaidas, tai gali nutikti dėl techninių kliūčių. Pirmiausiai prašome galimos klaidos ieškoti e-formos pildymo vadove (jį galite rasti šiame tinklalapyje paspaudus nuorodą  „Europa piliečiams“  skiltyje User guide). Jei esate įsitikinę, jog visus privalomus laukus paraiškos formoje užpildėte, bet bandant pateikti paraišką jums praneša apie klaidas, išsaugokite elektroninę formą savo kompiuteryje, uždarykite ją ir atidarykite iš naujo. Po šios procedūros elektroninę formą turėtų leisti pateikti. Jei vis tiek neleidžiama pateikti formos, susisiekite su vykdančiosios įstaigos technine pagalba.

5. Kokie yra privalomi prie paraiškos pridedami dokumentai?

Prie elektroninės paraiškos formos pridedami (prisegami) dokumentai:
- Garbės pareiškimas (Declaration of honour), pasirašytas ir užantspauduotas paraišką teikiančios organizacijos.
- Biudžetas:  išsamus biudžetas „Produkcijos ir gamybos projektams“.

Prie paštu siunčiamos paraiškos pridedami dokumentai:
- Paraišką teikiančios organizacijos pelno/nuostolio ataskaita ir praeitų finansinių metų balansas (pasirašytas ir užantspauduotas) bei Finansinio pajėgumo forma (Financial Capacity form, pasirašyta ir užantspauduota); šie dokumentai teikiami, jei prašoma didesnė nei 25 000 eurų parama.
- Finansinių duomenų forma (Financial/Bank identification form), pasirašyta ir užantspauduota banko darbuotojo bei paraišką teikiančios organizacijos atstovo.
- Teisės subjekto forma (Legal Entity form), su originaliu paraišką teikiančios organizacijos antspaudu ir parašu. Prie teisės subjekto formos taip pat reikia pridėti:
- organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją;
- PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo kopiją (jei organizacija yra PVM mokėtoja);
- organizacijos įstatų kopiją (versti nereikia).

6. Mūsų renginio metu numatytos laisvos dienos.

Mažiausiai 3 valandų trukmės veikla (neįtraukiant priėmimo, maitinimo ar socialinės veiklos) per dieną turi būti numatyta renginio metu, jei šiai dienai ketinate prašyti paramos. Todėl jei jūsų renginio programoje yra dienų, kai veikla trunka trumpiau nei 3 valandas arba jei į programą įsiterpia laisvos savaitgalio dienos, tokiu atveju reikėtų nurodyti du atskirus renginius.

Pavyzdys.
Planuojate mokymus, kurie prasidės spalio 1 d. (ketvirtadienį) ir baigsis spalio 8 d. (ketvirtadienį). Šeštadienį ir sekmadienį (spalio 3 – 4 d.) numatėte, jog dalyviams skirsite laisvą laiką. Vedant duomenis į renginio biudžeto lentelę tokiu atveju reikėtų suskaidyti renginį į dvi dalis:
1. 2012.10.01 – 2012.10.02 (2 dienos)
2. 2012.10.05 – 2012.10.08 (4 dienos)
Iš viso: 2 renginiai (6 dienos)
.

7. Ar galime paraišką pildyti kita kalba nei anglų, prancūzų ar vokiečių kalbomis?

Paraiškos forma gali būti pildoma bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba,  tarp jų ir lietuviškai, išskyrus C.5 dalį (trumpas projekto aprašymas), kurią būtinai reikia užpildyti anglų, prancūzų ar vokiečių kalba.

8. Kaip paraiškos formoje turi atsispindėti projekto partneriai?

Nors teikiant paraišką veiksmui „Gyva Europos atmintis“ projekto partneriai nėra privalomi, tačiau partnerių įtraukimas padidina jūsų projekto konkurencingumą ir vertinant paraiškas jam skiriama daugiau taškų.

Pildant paraiškos formą, A dalis („Identification of the applicant and the other organisation(s) participating in the project“) ir B dalis („Organisation and activities“) turi būti užpildytos atskirai kiekvienai projekte dalyvaujančiai organizacijai (paraišką teikiančiai organizacijai ir partneriams). Galutinė paraiška turi susidaryti iš tiek A ir B dalių, kiek yra projekte dalyvaujančių organizacijų.

Likusias paraiškos dalis (C, D ir E) paraišką teikiančioji organizacija pildo vieną kartą visam projektui.

9. Ar galime paraiškos, banko rekvizitų ir teisės subjekto formas pildyti ranka?

Ranka užpildytos paraiškos formos yra laikomos netinkamomis ir nebus vertinamos. Banko rekvizitų („financial identification“) ir Teisės subjekto („legal entity“) formoms taikomas „užpildyk ir atspausdink“ principas, t. y. šių formų PDF failas pildomas internete ir iš karto atspausdinamas (duomenys nebus išsaugomi uždarius failą). Prieš siųsdami šias formas kartu su paraiška, įsitikinkite, jog ant jų yra reikalingi parašai ir antspaudai.

10. Kurią teisės subjekto formą turėtų pildyti nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos?

Teisės subjekto („legal entity“) formos yra trys: fiziniams asmenims, privatiems juridiniams asmenims ir viešiems juridiniams asmenims. Nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos turi pildyti formą „privatiems juridiniams asmenims“.

11. Ar paraiškas galima pateikti elektroniniu paštu arba faksu?

Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos yra laikomos netinkamomis ir svarstomos nebus. Paraiškos turi būti teikiamos naudojant elektroninę paraiškos formą, kuri yra laikoma pagrindine paraiška.

Papildomi dokumentai paštu turi būti siunčiami iki paraiškos teikimo termino (galioja pašto antspaudas).

12. Ar galime pateikti paraišką po paraiškos teikimo termino?

Elektroninę formą reikia pateikti iki paraiškų teikimo termino dienos 12 val. (vidurdienio Briuselio laiku). Po paraiškos teikimo termino gautos paraiškos nebus priimamos. Siunčiant paraišką paštu bus atsižvelgiama į pašto antspaude esančią datą.

13. Ar gausime patvirtinimą, jog mūsų siųsta paraiška buvo gauta? Kada?

Iš karti, kai jūsų paraiška bus užregistruota, jums bus išsiųstas el. laiškas su registracijos numeriu.  Paraiškų registracijos metu agentūra neatsakinėja į klausimus, ar jūsų paraiška buvo gauta.

14. Kada bus skelbiama apie paramos skyrimą projektams?

Pareiškėjams apie atrankos procedūros rezultatus pranešama ketvirtą mėnesį po paraiškos teikimo termino. Atrinktų projektų sąrašas yra skelbiamas vykdomosios agentūros tinklapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php. Pareiškėjams, kurių paraiškos nepateko tarp atrinktųjų, bus pranešta raštu.

15. Ar galime teikti paraišką keliems projektams?

Organizacija gali teikti kelias paraiškas projektams, kurie tarpusavyje nėra susiję ir stipriai skiriasi vienas nuo kito. Dvigubas finansavimas iš ES lėšų tam pačiam projektui yra draužiamas.

16. Kokia yra didžiausia ir mažiausia paramos suma, skiriama projektams?

Mažiausia galima parama 10 000 €; didžiausia – 100 000 €. Paraiškos, kuriomis prašoma mažiau nei  10 000 € arba daugiau nei 100 000  € nebus svarstomos.

17. Ką daryti norint gauti mūsų projektui skirtą paramą (galutinį apmokėjimą) jį įgyvendinus?

Norint gauti skirtą paramą (galutinį mokėjimą), paramos gavėjas turi vykdomajai agentūrai nusiųsti visas ataskaitas ir pateisinančius dokumentus, kurie yra nurodyti oficialiame „Europa piliečiams“ programos tinklapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship, paramos gavėjų skiltyje (Beneficiaries).

18. Ką daryti, jei dažniausiai užduodamų klausimų sąraše arba programos vadove neradome atsakymo į mums kilusį klausimą?

Susisiekite su mumis:

- Elektroniniu paštu info@pilieciams.eu
arba
- telefonu (8~5) 261 66 87

Paraiškos, kuriomis prašoma mažiau nei  7 000 € arba daugiau nei parama 400 dalyvio dienoms nebus svarstomos.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras