booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Europos teminiai metai

2013-ieji – Europos piliečių metai

EYC2013_LT

Sąjungos pilietybė ir su ja susijusios teisės yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos ramsčių. Minime Sąjungos pilietybės sukūrimo, remiantis 1993 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusia Mastrichto sutartimi, dvidešimtmetį, todėl Europos Komisija pasiūlė 2013-uosius paskelbti Europos piliečių metais.

Per 20 metų nuo Sąjungos pilietybės sukūrimo padaryta apčiuopiama pažanga turi tiesioginės įtakos milijonų žmonių gyvenimui. Štai vienas iš pavyzdžių: šiuo metu vykstant į užsienį patiriama mažiau kelionės išlaidų, lengviau kirsti sieną, teikiamos pasirinktų atostogų paketų garantijos, taip pat užtikrinama galimybė naudotis sveikatos priežiūros sistemomis ir pigiau skambinti namo. Tai tik dalis ES pilietybės naudos. Komisijos tikslas – užtikrinti, kad panaikintume paskutines kliūtis, kurių vis dar kyla naudojantis savo teisėmis užsienyje.

Europos piliečių metų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos piliečiams naudotis teise laisvai judėti ir gyventi visoje ES, užtikrinant, kad jie galėtų lengvai susipažinti su informacija apie savo teises. Konkretūs metų tikslai:

  • didinti piliečių informuotumą apie jų teisę laisvai gyventi Europos Sąjungoje;
  • didinti piliečių informuotumą apie tai, kaip jie gali naudotis ES teisėmis ir politika, taip pat skatinti aktyvų jų dalyvavimą formuojant Sąjungos politiką;
  • skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo teisės poveikį ir teikiamas galimybes, visų pirma susijusias su sanglaudos ir žmonių tarpusavio supratimo didinimu.

Minint Europos piliečių metus, 2013-aisiais visoje ES bus surengta įvairių Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens renginių, konferencijų ir seminarų. Komisija taip pat planuoja didinti įvairiomis kalbomis parengtų interneto portalų „Europe Direct“ ir „Your Europe“ žinomumą – jie bus pagrindiniai vieno langelio principu veikiančios informavimo apie Sąjungos piliečių teises sistemos elementai, – taip pat stiprinti problemų sprendimo priemonių vaidmenį ir didinti jų žinomumą, kad Sąjungos piliečiai galėtų geriau naudotis savo teisėmis ir jas ginti.

2013-aisiais, Europos piliečių metais, planuojamiems veiksmams finansuoti siūloma skirti 1 mln. EUR.

Daugiau informacijos:

- Europos piliečių metų tinklalapis http://europa.eu/citizens-2013

- Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainėje http://ec.europa.eu/reding.

- Diskusijos su piliečiais apie Europos Sąjungos ateitį http://ec.europa.eu/european-debate

 

2012-ieji – Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai

Šiais metais siekiama, kad būtų daugiau žinoma apie vyresnių žmonių indėlį visuomenei. Taip pat siekiama skatinti visų lygmenų politikos formuotojus ir atitinkamas suinteresuotąsias šalis imtis veiksmų, kad būtų sudarytos geresnės vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo stiprinimo galimybės.

Kas yra vyresnių žmonių aktyvumas?

Tai reiškia su amžiumi išlikti geros sveikatos ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, jausti didesnį pasitenkinimą darbu, būti labiau nepriklausomiems kasdieniniame gyvenime ir aktyvesniems piliečiams. Nepriklausomai nuo mūsų amžiaus, vis tiek galime dalyvauti visuomenės gyvenime ir mėgautis geresne gyvenimo kokybe. Tenka uždavinys kuo geriau išnaudoti didžiulį potencialą, kurį turime net sulaukę garbesnio amžiaus. 2012-aisiais Europos metais siekiama skatinti vyresnių žmonių aktyvumą trijose srityse:

Užimtumo: visoje Europoje ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei į pensiją išeinama vis vėliau, bet daug kas baiminasi prarasti turimą darbą ar nerasti kito, kad vėliau galėtų gauti tinkamą pensiją. Darbo rinkoje vyresniems žmonėms turime sudaryti geresnes galimybes.

Dalyvavimo visuomenės gyvenime: išeiti į pensiją nereiškia tapti nenaudingam. Dažnai lieka nepastebėtas vyresnių žmonių rūpinimasis kitais, paprastai savo tėvais, sutuoktiniais, vaikaičiais ir jų savanoriškas darbas. Europos metais siekiama, kad būtų geriau suvokiamas vyresnių žmonių indėlis visuomenei ir kad jiems būtų sudaryta daugiau palankių sąlygų.

Savarankiško gyvenimo: su amžiumi mūsų sveikata silpnėja, bet yra daug būdų sušvelninti to pasekmes. Net maži pakeitimai mūsų aplinkoje reikštų labai daug įvairių sveikatos problemų turintiems žmonėms ir neįgaliesiems. Vyresnių žmonių aktyvumu taip pat siekiama užtikrinti, kad jie galėtų patys rūpintis savo gyvenimu kuo ilgiau.

Daugiau informacijos apie šiuos metus galite rasti specialioje metų svetainėje: http://europa.eu/ey2012.

 

2011-ieji – Europos savanoriškos veiklos metai

Metus trukusi kampanija, per kurią buvo pagerbiama savanorių veikla, nagrinėjami jiems kylantys sunkumai ir skatinamas plėsti savanorių ratas.

Savanoriška veikla naudinga visiems, ji padeda suartinti bendruomenes. Savanoriai taip gali kažką grąžinti visuomenei ir įgyti naujų įgūdžių. Šios veiklos formų yra daug, pvz., pagalba sporto klube, mokykloje, ligoninėje ar teikiant labdarą. Šiandien apie 20 % europiečių dalį savo laiko skiria savanoriškai veiklai.

Europos savanoriškos veiklos metais buvo skatinama į ją įsitraukti daugiau žmonių. To siekiama:

  • sudarant paprastesnes sąlygas tapti savanoriu;
  • skatinant savanorius, pavyzdžiui, oficialiai pripažįstant savanoriaujant įgytus įgūdžius;
  • gerinant savanoriškos veiklos kokybę – tuo tikslu organizuojamas mokymas, savanoriai skiriami į jų įgūdžius atitinkančias vietas;
  • informuojant apie savanoriškos veiklos reikšmę.

Per visus metus po ES keliavo grupė savanorių, kad supažindintų gyventojus su savo veikla. Kiekvienoje šalyje jie praleido po 10 dienų, per jas jie taip pat susitiko su politikos formuotojais ir aptarė jiems svarbius klausimus.

Per metus įvyko keturios svarbios konferencijos, kuriose buvo vertinami svarbiausi su savanoriška veikla susiję klausimai.

Nacionaliniu lygmeniu darbą koordinavo ESVM aljansas – 33 Europos savanoriškos veiklos tinklų sambūris, įsteigtas 2007 m. Visi, kas norėtų tapti savanoriais, aljanso interneto svetainėje gali susirasti informacijos apie šios veiklos galimybes, įsipareigoti savanoriškai veiklai skirti tam tikrą laiką.

Savanorišką veiklą ES propaguoja jau daug metų, o 1996 m. įsteigė Europos savanorių tarnybą, kuri skatina jaunimą vykti į užsienio vietos bendruomenes padirbėti savanoriais.

Europos savanoriškos veiklos metai sutampa su JT inicijuotais renginiais tarptautinių savanoriškos veiklos metų dešimtmečiui pažymėti ir juos papildo.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/volunteering/

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras