booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Partnerių paieška

2014 metų skelbimai

Ispanijos miestas La Palma del Condado ieško partnerių projektui apie vietos savivaldą

Miestų tinklai. Sklebimas galioja iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

Ispanijos Andalūzijos regione esančio La Palma del Condado miesto savivaldybė (10 600 gyventojų) ieško pratnerių Miestų tinklų projektui, kurį ketina teikti „Europa piliečiams” programos 2014 m. rugsėjo 1 d. paraiškų teikimo terminui. Projekto metu ketinama Europos miestų tarpe pasidalinti gerąja patirtimi ir apsikeisti rekomendacijomis apie vietos savivaldos platformų veikloje taikomus dalyvavimo metodus mažose ir kaimo bendruomenėse bei aptarti tų metodų sąsajas su pagrindinėmis Europos politikos kryptimis: užimtumas ir mokymai; vietos plėtros skatinimas remiantis turizmu, kultūra ir aplinkos resursais; neįgaliesiams pritaikytos aplinkos ir sveikos bendruomenės poreikių derinimas; integralus socialinis dialogas. Ieškomi partneriai – miestai ir miesteliai (nuo 10 000 iki 50 000 gyventojų), ES institucijos, ne pelno siekiantys tinklai, turintys savivaldos platformų plėtros patirties.
Daugiau apie projektą ir organizatorių kontaktai čia.

Ieškomi partneriai projektui apie vyresnio amžiaus piliečių teises

Pilietinės visuomenės projektai. Skelbimas galioja iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

Lenkijoje įsikūrusi asociacija „Pro Ethica“ ieško partnerių projektui „Vyresnio amžiaus Europos piliečių teisės: senjorų aktyvumas ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūra“ (Civil Rights of European Senior Citizens: Active Ageing and Geriatric Care), kurį ketina teikti Pilietinės visuomenės projektų priemonei rugsėjo 1 d. terminui. Projekto metu bus keičiamasi patirtimi vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo (senjorų pomėgių plėtojimas, aktyvaus poilsio galimybės, dalyvavimas kultūrinėse veiklose), jų mobilumo bei savanorystės srityse, bus kalbama apie senjorų civilines teises (teisė naudotis sveikatos apsaugos sistema, teisė į savarankiškumą, tobulinimąsi ir orumą), senjorų atskirties mažinimą šiuolaikinių technologijų pasaulyje, diskutuojama apie senėjančios Europos iššūkį ir kuriami pilnavertiško senjorų pilietiškumo ir kokybiškos senatvės standartai. Ieškomi partneriai – ne pelno siekiančios organizacijos arba valstybinės institucijos iš ES šalių, organizacijos veikiančios senjorų aktyvumo ar vyresnio amžiaus žmonių priežiūros (senelių namai) srityse.
Išsamesnė informacija apie projektą ir kontaktai čia.

Ieškomi partneriai tarptautiniam Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektui

Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

Kroatijoje įsikūrusi Centrinės Istrijos Vietos veiklos grupė (VVG), atstovaujanti 18 000 gyventojų turinčią teritoriją, ieško partnerių projektui, kuriuo bus siekiama suteikti žinių bei įgūdžių VGG ir vietos valdžios atstovams, reikalingų paprastų žmonių įtraukimui į regionų plėtros veiklas, taip pat sudaryti sąlygas patirties pasidalinimui Vietos veiklos grupėms iš 28 ES šalių apie tai, kaip jie įtraukia skirtingas grupes bei savanorystę į vietos plėtros veiksmus. Per 24 projekto įgyvendinimo mėnesius planuojama 4 ES šalyse surengti keturis 3 dienų renginius, skirtus tam tikroms temoms: kultūros ir paveldo išsaugojimas (renginys vyks Centrinėje Istrijoje); aplinkos apsauga ir organinė žemdirbystė; kaimo plėtra; enterprenystės skatinimas jaunimo tarpe. Centrinės Istrijos VVG ieško partnerių, ypač organizacijų, turinčių patirties aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir jaunimo enterprenystės srityse.
Daugiau informacijos ir kontaktai.

Kroatijos miestelis Vodnjan–Dignano ieško partnerių projektui apie architektūros paveldo apsaugą

Miestų partnerystė. Skelbimas galioja iki 2014 rugsėjo 1 d.

6500 gyventojų turintis Kroatijos miestelis Vodnjan–Dignano ieško partnerių Miestų tinklų priemonės projektui, kuriame pagrindinis dėmesys bus skiriamas akmeninių kultūros paveldo statinių temai. Projekto metu bus keičiamasi kultūros paveldo apsaugos patirtimi, lankomos su tuo susijusios vietos. Projektu siekiama užmegzti ryšius su partneriais, kuriems aktualios architektūros paveldo apsaugos temos jų teritorijoje. Ieškomi partneriai – miestai ar savivaldybės.
Daugiau informacijos apie projektą ir kontaktus rasite čia.

Lenkijos tyrimų institutas ieško partnerių projektui apie piliečių įgalinimą veikti

Pilietinės visuomenės projektai. Skelbimas galioja iki 2014 rugsėjo 1 d.

Lenkijoje esantis nepriklausomas tyrimų institutas Instytut Kościuszki ieško partnerių projektui CROWDFIXING: way to successfully manifest important public problems by citizens (CROWDFIXING: būdas sėkmingai parodyti piliečiams svarbias visuomenines problemas), kurį teiks rugsėjo 1 d. terminui Pilietinės visuomenės projektų priemonei. Projektu bus siekiama išplėtoti dalyvavimo modelį, kuris galėtų svariai prisidėti prie piliečių dalyvavimo demokratiniame ES gyvenime augimo. Projekto dėka 5 šalių piliečiai turės galimybę įvardinti jiems aktualiausias socialines problemas, kurias aptariant projekto metu bus parodoma, kokį tiesioginį poveikį piliečiai gali daryti savo aplinkai, kaip galima paskatinti pilietinę atsakomybę bei kokį poveikį daro piliečių įsitraukimas į sprendimo priėmimo procesą. Prie projekto prisijungti kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, turinčios patirtį pilietinių projektų srityje (prašome nurodyti savo organizacijos sąsajas su projekto tema). Pageidautina, kad partneris jau turėtų PIC numerį ar galėtų jį labai greitai gauti.
Daugiau informacijos apie projektą ir kontaktai.

Italų miestelis Pietramelara ieško partnerių projektui „Streets“

Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

Italijos pietuose esantis Pietramelara miestelis, kuriame gyvena apie 4000 gyventojų ieško partnerių projektui „Streets“, kurį ketina 2014 rugsėjo 1 d. pateikti „Europa piliečiams“ programos Miestų tinklų priemonei. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti tinklą tarp jame dalyvaujančių partnerių kultūros, tradicijų bei patirties apsikeitimui. Projekte dalyvaujančios savivaldybės išmoks įvertinti ir atskleisti vietos potencialą, susipažins su tam tinkamomis Europos Sąjungos programomis bei tarptautiniais įrankiais (e-marketingu, tinklų mezgimu ir t.t.), bus supažindinti su tarptautinių renginių, kurie gali prisidėti prie turizmo skatinimo, organizavimo principais. Projekto metu planuojama surengti 5 renginius, iš kurių 3 vyktų Italijoje. Ieškomi partneriai – savivaldybės ar ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijas. Daugiau apie projektą čia >>

Ieškomi partneriai iš Lietuvos projektui apie moterų dalyvavimą politikoje

2 krypties – „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ visos priemonės. Skelbimas galioja iki 2014 rugsėjo 1 d.

Bialistoke (Lenkija) įsikūrusi Moterų studijų institutų asociacija ketina rengti projektą „Moterų dalyvavimas politinėse struktūrose Europos pasienio regionuose (praktika, rekomendacijos, perspektyvos)“ (Participation of women in political structures on the borders of European regions (practices, recommendations, perspective)) ir ieško partnerių Lietuvoje – nevyriausybinių organizacijų (pirmenybė teikiama mokslinėms ar moterų organizacijoms, stebėtojams) arba aukštojo/aukštesniojo mokslo bei studentų organizacijų. Projekto pagrindiniai tikslai: aktyvaus moterų dalyvavimo politikoje skatinimas; moterų dalyvavimo politikoje lyginamoji analizė; organizacijų, dirbančių moterų dalyvavimo politikoje skatinimo srityje, bendradarbiavimas ir tarptautinio tinklo sukūrimas. Projektas ne tik būtų atspirties taškas moterų dalyvavimui politikoje skirtingose etninėse aplinkose ištirti, bet taip pat padėtų pagrindą žinių surinkimui, kurios vėliau būtų naudojamos praktikoje.
Daugiau informacijos apie projektą bei kontaktus rasite čia >>

Prancūzijoje veikianti BUG asociacija ieško partnerių projektui apie savanorystę

Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

Rene (Prancūzija) mieste įsikūrusi BUG asociacija veikia kaip informacijos ir pagalbos centras pilietinės visuomenės organizacijoms bei savanorystės srityje dirbančioms organizacijoms. Miestų tinklų projektui apie savanorystės skatinimą ieškomi partneriai – pilietinės visuomenės organizacijos, NVO arba savivaldybės iš vidutinių ar mažų miestelių. Šio projekto pagrindinis tikslas yra sukurti tvarų Europos masto tinklą, skirtą piliečių įtraukimo ir dalyvavimo skatinimui, paramai bei plėtrai vietos bendruomenėse, ypatingą dėmesį skiriant savanoriškoms veikloms bei vietos mastu lengvai pritaikomų sprendimų paieškai Europos Sąjungoje. Tikimasi, kad projektas bus pirmasis žingsnis tolimesniam bendradarbiavimui. Projekto darbo kalbos – anglų ir prancūzų.
Labai išsamų projekto bei jau dalyvaujančių organizacijų aprašymą, o taip pat ir organizatorių kontaktus rasite čia: anglų kalba >>, prancūzų kalba >>

Ieškomi partneriai regionų kultūros organizacijų bendradarbiavimo projektui

Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. liepos 30 d.

Vokietijoje esantis Petersbergo muziejus inicijuoja projektą „Kultūra ir ateitis regionuose“ (Culture and future in rural areas), kuriam ieško partnerių – regionuose dirbančių kultūros organizacijų ar nedidelių miestelių savivaldybių. Projektas, kurio paraiška bus teikiama Miestų tinklų priemonei 2014 m. rugsėjo 1 d., rengiamas todėl, jog didžiojoje dalyje Europos šalių mažuose miesteliuose yra susiduriama su regionų stagnavimo problema, o regioninės kultūros institucijos be savo pagrindinių funkcijų turi vykdyti žymiai platesnio pobūdžio veiklas tam, jog būtų patenkinti skirtingos gyventojų socialinės grupės. Pagrindinis šio projekto tikslas – paskatinti vietinės kultūros paveldo išsaugojimą regionuose, o demografinius, socialinius ir ekonominius iššūkius panaudoti kaip privalumus.
Daugiau informacijos ir kontaktai >>

Kroatijos Stubičke Toplice savivaldybė ieško partnerių miestų partnerystės projektui

Miestų partnerystė. Skelbimas galioja iki 2014 birželio 4 d.

2800 gyventojų turintis Stubičke Toplice miestelis Kroatijoje planuoja teikti paraišką projektui, kuriuo bus siekiama įtraukti platų piliečių, aktyviai veikiančių savo bendruomenėse, ratą bei pasirašyti miestų bendradarbiavimo sutartį su projekto partneriais. Projekto metu bus stengiamasi paaiškinti Europos pilietiškumo sąvoką naujai prie ES prisijungusios Kroatijos gyventojams, kurie beveik neturi pilietinio dalyvavimo patirties Europos mastu. Daugiau informacijos apie savivaldybę ir kontaktus rasite čia >>

Ieškomi partneriai lenkų organizacijos „Shipyard“ rengiamam Europos atminimo projektui apie miestų atstatymą po karo

Europos atminimas. Skelbimas galioja iki 2014 m. birželio 4 d.

Varšuvoje įsikūrusi socialinių inovacijų ir tyrimų grupė „Shipyard“ ketina teikti projektą „Didžioji rekonstrukcija. Europos miestai po II-ojo Pasaulinio karo“ programos „Europa piliečiams“ Europos atminimo krypčiai ir ieško partnerių. Projekto metu ketinama surinkti skirtingų Europos šalių pasakojimus apie pastangas atkurti sugriautus miestus bei surengti parodą šia tema. Projekto raktiniai žodžiai: identitetas, bendro Europos istorijos pasakojimo kūrimas, istorijos populiarinimas, dalyvaujamoji istorija. Daugiau informacijos apie projektą ir kontaktus rasite čia >>

VšĮ „Istorinės žinutės“ (Lietuva) ieško partnerių Europos atminimo projekto kūrybinėms dirbtuvėms

Europos atminimas. Skelbimas galioja iki 2014 birželio 4 d.

VšĮ „Istorinės žinutės“,  vienijanti vaizdo, garso, kultūros bei švietimo srities specialistus, ketina teikti paraišką „Europa piliečiams“ programos Europos atminimo krypčiai ir ieško partnerių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos vidurinių ir aukštųjų mokyklų, kurie norėtų dalyvauti dirbtuvėse “Interaktyvūs video tyrimai ir koučingas”. 2 dienų dirbtuvės, kurios vyktų Vilniuje, bus skirtos pedagogams, studentams ir moksleiviams iš Baltijos šalių ir Lenkijos. Dirbtuves ves ekspertas iš Belgijos, Katho universiteto. Dirbtuvių tema: žmogaus tikėjimas laisve, paralelės tarp represijų Stalinizmo laikotarpiu ir laisvos valstybės, kuri priklauso ES šeimai. Daugiau informacijos ir kontaktai >>

Latvijos Saulkarsti rajono kultūros centras norėtų prisijungti prie jūsų projekto

Galioja visoms programos priemonėms neribotą laiką.

Saulkrasti rajono (Latvija) savivaldybės Kultūros ir sporto centras („Saulkrastu kultūras un sporta centrs) norėtų dalyvauti bet kuriame „Europa piliečiams“ programos krypties projekte kaip partnerė organizacija. Ši institucija atlieka Saulkrasti rajono tarybos funkciją kultūros, sporto, vietos vertybių ir tradicinės kultūros išsaugojimo, vietos istorijos tyrimų, suaugusiųjų švietimo, liaudies menų ir sveikos gyvensenos srityse. Daugiau informacijos ir kontaktus rasite čia >>

Graikijos Peristeri savivaldybė ieško partnerių miestų projektams kultūros ir sporto srityse

Miestų partnerystė ir Miestų tinklai. Skelbimas galioja neribotą laiką.

Peristeri (Graikija) savivaldybė, kurioje gyvena apie 300 tūkst. žmonių, ieško panašaus dydžio Europos šalių savivaldybių bendradarbiavimui abu miestus dominančiose srityse. Ypatingai savivaldybę domintų patirties mainai ir bendradarbiavimas kultūros ir sporto srityse. Daugiau informacijos apie savivaldybę galite rasti miesto tinklalapyje www.peristeri.gr arba susisiekę žemiau nurodytais kontaktais:
Leodakianakou Zoe
leontak65@gmail.com

Vengrijos Füzesgyarmat savivaldybė ieško partnerių miestų tinklų projektui

Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 birželio 4 d.

Füzesgyarmat savivaldybė nori sukurti tematinį nedidelių miestelių (5-20 tūkst. gyventojų), kuriuose yra vykdoma žemės ūkio veikla, tinklą.  Projekto tikslas būtų – pasidalinti patirtimi tarp partnerių kaip kurti bendruomeninius ūkius ir rasti labiausiai ekologinę pusiausvyrą išlaikančius miestų valdymo bei efektyvaus energijos panaudojimo būdus. Daugiau informacijos ir kontaktus rasite čia >>

Lenkijos Aurea Libertas institutas ieško partnerių jaunimo projektui apie komunizmo žlugimą Rytų Europoje

Europos atminimas. Skelbimas galioja iki 2014 gegužės 28 d.

Krokuvoje esantis ne pelno siekiantis Aurea Libertas institutas ketina įgyvendinti edukacinį projektą „1989: komunizmo griūtis Rytų Europoje. Strateginio žaidimo Europos jaunimui sukūrimas“, kuriuo bus siekiama paskatinti jaunus žmones įdomiais būdais mokytis apie 1980 – 1990 m. Europos istorijos tarpsnį. Projekto metu susirinkęs skirtingų šalių jaunimas kartu kurs stalo žaidimą apie devinto dešimtmečio įvykius: Berlyno sienos griūtį, Aksominę revoliuciją Čekoslovakijoje, transformaciją Vengrijoje ir pan. Projektui ieškomi partneriai – ne pelno organizacijos, dirbančios su jaunimu (15 – 30 m. amžiaus) ar jaunimo švietimu. Daugiau informacijos ir kontaktus rasite čia >>

NVO “YouNet” (Italija) ieško partnerių Lietuvoje Europos atminimo projektui

Europos atminimas. Skelbimas galioja iki 2014 m. gegužės 23 d.

Italijos organizacija YouNet (Bolonija) Lietuvoje partnerių ieško projektui, kurio tikslas yra didinti visuomenės informuotumą apie pagrindines ES vertybes, tokias kaip laisvė, demokratija, pagarba žmogaus teisėms, siekiant paskatinti piliečius (ypač jaunimą) reflektuoti XX a. Europos istorijoje buvusių totalitarinių režimų (nacizmo, fašizmo, stalinizmo) pasekmes ir pagerbti jų aukų atminimą. Šią organizaciją taip pat domintų partnerystės galimybė jūsų rengiamame projekte, skirtame Europos atminimo krypčiai. Skaityti daugiau >>

Prancūzijos pilietinės visuomenės organizacija Graine d’Europe ieško partnerių miestų tinklų projektui “My European City”

Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. birželio 4 d.

Projektas „My European City“ gimė 2010 metais, kuomet, gavus ES paramą pagal „Europa piliečiams“ programą, bendradarbiavimo veikloms susibūrė Prancūzijos, Italijos, Rumunijos ir Lenkijos miestai. Projekto pagrindinis tikslas yra pilietiškumo skatinimas per kultūros paveldo pažinimą. Projekto metu tinklo nariai turi galimybę pasidalinti gerąja patirtimi ir įtraukti į diskusijas pilietinę visuomenę, vietos valdžios organizacijas bei privačias struktūras, o vietai aktualias temas ir problemas spręsti Europos mastu.  Šiais metais projektą  koordinuojanti organizacija Graine d‘Europe ketina plėsti miestų tinklą ir ieško partnerių Rytų Europos, Baltijos regiono ir Skandinavijos šalyse. Ieškomi partneriai galėtų būti savivaldybės ar kitos savivaldos organizacijos, NVO atstovaujančios vietos valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijos. Išsamensnę informaciją apie reikalavimus partneriams rasite čia >>, o apie projektą ir miestų tinklą – čia >>

Rygos miesto taryba ieško partnerių bedarbystės mažinimo sprendimų projektui

Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. birželio 4 d.

Rygos miesto taryba inicijuoja projektą „Best practices and challenges in unemployment combating solutions in municipalities across Europe“ (Europos savivaldybių gerosios patirtys ir iššūkiai ieškant sprendimų bedarbystei mažinti), kurį ketina teikti „Europa piliečiams“ programos Miestų tinklų priemonei. Projektu bus siekiama diskusijų, seminarų, darbo grupių pagalba sustiprinti tarptautinį, tarpinstitucinį ir profesionalų bendradarbiavimą viešųjų paslaugų sričiai pagerinti, sukuriant bendrą mokymų programą ir plėtojant socialines veiklas bendruomenėse. Tikimasi, kad projekto metu tarp vietos valdžios institucijų užsimezgęs bendradarbiavimas duos ne tik ilgalaikių rezultatų, bet ir paskatins tolimesnį bendradarbiavimą šioje srityje. Daugiau informacijos ir kontaktus rasite čia >>

Herakliono miesto (Graikija) savivaldybė nori bendradarbiauti Europos atminimo projektuose

Europos atminimas. Skelbimas galioja iki 2014 m. birželio 4 d.

Atėnų pašonėje įsikūręs Herakliono miestas, turintis 45 tūkst. gyventojų, norėtų rasti partnerių Europos atminimo projektams bendrai įgyvendinti. Platesnį miesto istorijos aprašymą bei kontaktus rasite čia >>.

Stopini savivaldybė (Latvija) ieško partnerių miestų bendradarbiavimo projektams apie kultūros paveldą regionuose

Miestų partnerystė ir Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

Šalia Rygos esantis ir 10 tūkst. gyventojų turintis Latvijos miestas Stopini planuoja teikti paraiškas projektams, kurių pagrindinis tikslas yra atskleisti  vietos kultūros paveldo potencialą. Gyventojų skaičiumi augančiame Stopini yra sudarytos palankios sąlygos verslui plėtotis, tačiau atsirandant naujiems verslams dažnai vertingi kultūros paveldo objektai, vietos amatų tradicijos nueina į antrą planą. Projekto metu planuojama aptarti gerąsias kitų partnerių praktikas, kaip šiuos kultūros objektus būtų galima darniau integruoti į šiuolaikinį gyvenimą, pritaikant juos turizmo, bendruomenių reikmėms. Ieškomi partneriai galėtų būti savivaldybės, muziejai, kultūros institucijos, esančios aglomeracijų teritorijoje. Daugiau apie savivaldybę ir projektą informacijos rasite čia >>.

Graikijos miestas Tripolis norėtų prisijungti prie jūsų projekto

Visos kryptys ir priemonės.

Pelaponeso regiono centre esantis Tripolio miestas, kuriame gyvena 47 tūkst. gyventojų, norėtų prisijungti prie bet kurios „Europa piliečiams“ krypties ar priemonės projekto kaip partneris. Miestas pasižymi turtinga istorija, archeologiniu paveldu, gamtos objektai yra įtraukti į Natura 2000 sąrašą, o regione aktyviai plėtojami vidutinio ir smulkaus dydžio verslai. Miestas ketina pretenduoti į 2021 m. Europos kultūros sostinės vardą. Daugiau informacijos apie savivaldybę rasite čia >>.

Italų asociacija ANTEAS ieško partnerių projektui apie vyresnio amžiaus žmonų įtraukimą į savanoriškas veiklas

Pilietinės visuomenės projektai. Skelbimas galioja iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

Senjorų aktyvaus solidarumo nacionalinė asociacija ANTEAS (Italija) ieško partnerių iš Europos šalių, su kuriais kartu norėtų išplėtoti projektą senjorų savanorystės tema Pilietinės visuomenės projektų krypčiai. Projektu būtų siekiama paskatinti dalyvavimą savanoriškose veiklose, naudojant neformalaus ugdymo metodus bei kultūrų įvairovės pažinimą. Socialinės ir kultūrinės srities sąveika projekte pasirinkta tam, jog būtų suderintas darbas ir laisvalaikis, kultūriniams skirtumams ir panašumams atskleisti. Patirties ir žinių apsikeitimui bus naudojamos ir kitos priemonės, tokios kaip projekte dalyvaujančių šalių kulinarija, tradicijos, per kurias bus atskleidžiamas ir sudėtingesni socialiniai bei politiniai partnerių šalių kontekstai. Projektas suteiks galimybę susitikti ir susipažinti senjorams bei profesionalams, taip pat išmokti naujų dalykų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą turėtumėte susisiekti su:
Gabriella Dragani
g.dragani@tin.it
Mob. +3899875488

Ieškomos savivaldybės, norinčios prisijungti prie lenkų rengiamo miestų tinklų projekto smurto šeimoje prevencijos tema

Miestų tinklai. 2014 m. birželio 4 d.

Sosnovieco rotušės Europos fondų ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentas ketina įgyvendinti projektą „Emotions in the Prevention of Domestic Violence In Europe” (Emocijos kaip prevencinė smurto šeimoje priemonė Europoje), kurio metu įsitraukusių miestų specialistai, savivaldybių darbuotojai, NVO atstovai, slaugytojai galės pagerinti įgūdžius bei žinias (per mokymus, konferencijas, IT priemones) šioje srityje, bus dalinamasi patirtimi ir kuriami nauji metodai smurto šeimoje prevencijai, bus įtraukiamos vietos bendruomenės šiam klausimui spręsti bei planuojama suskurti Europos šalių specialistų, dirbančių šioje srityje, bendradarbiavimo tinklą. Prie šio projekto kviečiama prisijungti susidomėjusias savivaldybes. Išsamesnę informaciją apie projektą ir kontaktus galite rasti čia >>

Vengrijos fondas ieško partnerių projektams, įtraukiantiems mažiau galimybių turinčius vaikus

2008 metais Vengrijoje įkurto „Messzehangzo” www.messzehangzo.hu fondo tikslas – sukurti palankias sąlygas mažiau galimybių turintiems jauniesiems talentams atsiskleisti. Fondas siūlo nemokamą, papildomą ir kompleksinę programą jauniesiems talentams paremti. Kiekvienais metais yra organizuojamos muzikos ir sporto srities stovyklos, kuriose dalyvauja 200 jaunųjų talentų, bei jų tėvai, kuriems pristatoma įvairiapusė metodinė, psichologinė ir praktinė parama auginant mažiau galimybių turinčius vaikus. Fondas ieško panašioje srityje dirbančių organizacijų projektams, kuriuos ketina teikti ne tik „Europa piliečiams“ bet ir kitoms ES programoms. Daugiau informacijos ir kontaktus rasite čia >>

Latvijos choras norėtų prisijungti prie jūsų rengiamo projekto

Choras „Kaki“, 13 metų veikiantis kaip nevyriausybinė organizacija, norėtų įgauti tarptautinio projekto valdymo patirties ir galėtų prisijungti prie bet kurios „Europa piliečiams“ programos krypties projekto kaip partneris. Platesnę informaciją apie chorą bei kontaktus rasite čia >>

Kroatijos miestelis Kalnik ieško partnerių kaimo vietovių patirties mainų projektui

Miestų partnerystė. Skelbimas galioja iki 2014 m. birželio 4 d.

1350 gyventojų turinti Kalniko miestelio savivaldybė ieško partnerių projektui, kurio metu nori pasikeisti patirtimi su panašaus dydžio Europos šalių savivaldybėmis šiose srityse: kaimo turizmo plėtojimas, tradicinės ir tvarios žemdirbystės derinimas, gamtos apsauga, kultūros paveldas ir pan.
Savivaldybė turi patirties įgyvendinant ES finansuojamus projektus. Daugiau informacijos apie Kalniko savivaldybę galite rasti tinklalapyje: www.tz.kalnik.hr.
Kontaktai:
Kruno Durec
Director of Tourist office
Tourist board Municipality of Kalnik and Local Action Group PRIZAG
Email: lag.prizag@gmail.com, tz@kalnik.hr
Tel. +385992138501

Latvijos Ape savivaldybė ieško partnerių dviems miestų bendradarbiavimo projektams

Miestų partnerystė ir Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. birželio 4 d.

Latvijos šiaurėje esantis miestas Apė planuoja teikti dvi paraiškas „Europa piliečiams“ programai ir ieško partnerių, norinčių prie jų prisijungti. Miestų partnerystės priemonei teikiamu projektu bus siekiama užmegzti bendradarbiavimą ir apsikeisti gerąja patirtimi tarp nevyriausybinių organizacijų apie finansavimo paiešką, vietos bendruomenės įtraukimą į miesto plėtojimą ir pan. Kitam projektui, kurį savivaldybė planuoja teikti Miestų tinklų priemonei, ieškomi partneriai – savivaldybės, norinčios kartu analizuoti ir plėtoti idėjas šiose srityse: užimtumas periferijose, verslo plėtojimas kaime, centrų ir kaimo aplinkos sąveika planuojant teritorijas, viešojo intereso paslaugų prieinamumas ir pan. Daugiau informacijos rasite čia >>


Jei ieškote partnerių projektui

Jei turite idėją projektui ir jo įgyvendinimui ieškote partnerių Europoje, galite užpildyti partnerių paieškos anketą, kurią mes vėliau išsiųsime programos „Europa piliečiams“ koordinatoriams kitose šalyse.

Pageidautina, jog partnerių paieškos anketą užpildytumėte kuo išsamiau:

Anketas siųskite el. pašto adresu: info@pilieciams.eu.


Partnerių paieškos sistemos

Partnerių paieškos forumas

Slovėnijos „Europos piliečiams“ centras sukūrė forumą ieškantiems partnerių projektų įgyvendinimui. Jame galite ieškoti organizacijų, ketinančių įgyvendinti projektus pagal skirtingus „Europa pilieciams“ programos veiksmus. Taip pat jame užsiregistrvę galėsite įvesti savo projekto aprašymą. Nuoroda į forumą: http://www.partners.mojforum.si.

Partnerių paieškos sistema Vengrijoje

Vengrijoje veikiantis švietimo, mokslo ir ES reikalų fondas Tempus Public Foundation (TPF) savo tinklapyje įdiegė projektų partnerių paieškos sistemą.

Jei turite gerų idėjų ir ieškote galimų partnerių projektų įgyvendinimui, apsilankykite Tempus Public Foundation (TPF) tinklapio http://english.tpf.hu skiltyje Partner Search. Čia galite rasti jau užregistruotų organizacijų projektų, ieškančių bendradarbiavimo galimybių, taip pat galėsite į sistemą įvesti savo projektą, kurio įgyvendinimui ieškote partnerių.


Senesni skelbimai >>

 

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras