booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

1 kryptis – Europos atminimas

Kam skirta ši kryptis?

Krypties tikslai yra šie:

 • prisidėti prie piliečių supratimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;
 • gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei Sąjungos tikslo suvokimą.

Ką remia ši kryptis?

Šia kryptimi bus remiama veikla, kuria skatinama svarstyti Europos kultūrų įvairovę ir bendrąsias vertybes plačiausia prasme, atsižvelgiant į lyčių lygybę. Lėšos bus skiriamos iniciatyvoms, skirtoms svarstyti totalitarinių režimų (visų pirma, bet ne tik nacizmo, dėl kurio įvykdytas Holokaustas, fašizmo, stalinizmo ir totalitarinių komunistinių režimų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti jų nusikaltimų aukų atminimą.

Ši kryptis taip pat apims veiklą, susijusią su kitais lemiamos reikšmės momentais ir svarbiais pastarųjų metų Europos istorijos įvykiais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija, tarpusavio supratimas, kultūrų dialogas ir susitaikymas, kaip priemonei peržengti praeitį ir kurti ateitį, visų pirma siekiant informuoti jaunesniąją kartą.

Šios krypties projektai turėtų:

 • įtraukti skirtingo pobūdžio organizacijas (vietos valdžios organizacijas, nevyriausybines organizacijas, tyrimų institutus ir pan.);
 • plėtoti skirtingų tipų veiklas (tyrimus, parodas, viešas diskusijas, neformalų ugdymą ir pan.);
 • įtraukti piliečius iš skirtingų tikslinių grupių;
 • būti įgyvendinami tarptautiniu mastu arba turėti aiškią europinę svarbą.

Kokie yra 2014 metų prioritetai šiai krypčiai?

Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį ES tikslas yra skatinti taiką, savo vertybes ir savo tautų gerovę. Todėl vykdant programą „Europa piliečiams“ priotitetas bus teikiamas projektams, kurių tikslas – apmąstyti moderniosios Europos istorijoje susiformavusių totalitarinių režimų priežastis, taip pat kitus lemiamus netolimos Europos istorijos momentus ir atskaitos taškus. Istoriniai momentai, kuriuos ypač derėtų paminėti 2014 metais – 100-osios Pirmojo pasaulinio karo, 25-osios Berlyno sienos griūties ir 10-osios ES plėtros Vidurio ir Rytų Europoje metinės. Šie moderniosios Europos istorijos momentai buvo atrinkti kaip prioritetinės projektų temos.

Kalendorius

europa_pilieciams_1_kryptis_2014

* DĖMESIO! Organizacijos, projektų įgyvendinimą pradėjusios dar negavus Paramos skyrimo nutarimo (prieš paskelbiant atrankos rezultatus), turėtų žinoti, jog daro tai prisiimdamos riziką, jog jų projektas gali būti neatrinktas paramai gauti.

Paraiškos turi būti pateiktos iki paraiškos teikimo termino dienos 12:00 val. (vidurdienio, Briuselio laiku; 13:00 val. Lietuvos laiku). Jei paraiškos teikimo terminas yra savaitgalio diena, paraiškos teikimo terminas yra nukeliamas į pirmą darbo dieną po savaitgalio.

Paraiškas teikusios organizacijos apie atrankos rezultatus bus informuotos per keturis mėnesius po paraiškos teikimo termino.

Kokio pobūdžio parama skiriama?

Veiklos dotacijos – veikloms, kurios įgyvendinamos apibrėžtu laikotarpiu, kurio metu yra įgyvendinamos siūlomos veiklos.

Maksimali projektui skiriama parama – 100 000 €.

Maksimali projekto trukmė – 18 mėnesių nuo projekto pradžios.

Kas gali teikti paraiškas?

Viešojo sektoriaus vietos/regiono valdžios organizacijos arba ne pelno organizacijos, tame tarpe pilietinės visuomenės organizacijos, aukų asociacijos, kultūros, jaunimo, švietimo ir tyrimų organizacijos, bendradarbiaujančių miestų asociacijos.

Projektas turi įtraukti bent vienos ES valstybės narės organizacijas. Pirmenybė bus teikiama tarptautiniams projektams.

Kaip pateikti paraišką?

Prieš teikiant paraišką:

 1. Atidžiai perskaitykite kvietimą teikti paraiškas/ Programos vadovą.
 2. Paraišką teikianti organizacija turi būti užsiregistravusi Europos Komisijos autentifikavimo tarnybos sistemoje (ECAS, European Commission Authentification Service). Jei dar nesate užsiregistravę, paspauskite čia, tam jog sukurtumėte savo paskyrą, o ją sukūrę, grįžkite į šį puslapį.

Paraiškos forma:

1. Kiekviena į jūsų projektą įtraukta organizacija (paraiškos teikėjas ir partneriai) turi užsiregistruoti Dalyvių portale (Participants‘ portal) ir gauti Dalyvio identifikacijos kodą (Participant Identification Code – PIC). Dalyvio identifikacijos kodą bus prašoma nurodyti paraiškos formoje. Prisijungimui prie Dalyvių portalo jums reikės turėti Europos Komisijos autentifikavimo tarnybos (ECAS) vartotojo vardą ir slaptažodį.

2. Portale paraišką teikianti organizacija turi prisegti:

a. Juridinio asmens formą . Privatūs teisės subjektai (pvz. viešosios įstaigos) taip pat turi prisegti:

 • oficialaus PVM dokumento kopiją, jei jūsų organizacija yra registruota PVM mokėtoja;
 • nutarimo, įstatymo, potvarkio arba sprendimo, pagal kurį įsteigta paraišką teikianti organizacija, kopija (šis reikalavimas taikomas tik ne pelno organizacijoms ir miestų bendradarbiavimo komitetams).

b. Finansinių duomenų formą – pilnai užpildytą ir patvirtintą banko.

3. Susikurkite savo oficialią elektroninę paraiškos formą (paspaudus mygtuką atsidariusio puslapio apačioje Create new application eForm), dar vadinamą eForma. Tam, jog susikurtumėte eFormą, būsite paprašyti be pertraukos atlikti šiuos žingsnius:

 1. pasirinkti jus dominančią programą ir jos kryptį ar priemonę
 2. pasirinkti kalbą
 3. pasirinkti organizacijas, dalyvaujančias jūsų siūlomame projekte (paraiškos teikėjas bei partneriai)
 4. sukurti eFormą
 5. išsaugoti paraiškos eFormą savo kompiuteryje
 6. pildant eFormą nuolatos išsaugoti failą.

Paraiškos pateikimas

 1. Nepamirškite užpildyti ir prisegti privalomus papildomus dokumentus prie eFormos.
 2. Pabaigus pildyti paraiškos eFormą ir prisegus priedus, patvirtinkite ją paspaudus Validate mygtuką. Paspaudus šį mygtuką automatiškai bus patikrinta, ar jūsų paraiška pilnai užpildyta. Jei paraiškoje neliko klaidų, ją galėsite pateikti prisijungę prie interneto.
 3. Pateikius paraišką internetu, jums turėtų ateiti paraiškos pateikimą patvirtinantis elektroninis laiškas su nurodytu paraiškos peteikimo numeriu. Jei laiško negavote, prašome kreiptis į Briuselyje esantį techninės pagalbos centrą.

Atspausdintos paraiškos formos bei pridedamų dokumentų KOPIJOS SIŲSTI NEREIKIA.

Kaip atrenkamos paraiškos?

Taikomi tinkamumo, atmetimo, atrankos ir paramos skyrimo kriterijai. Išsamesnę informaciją apie šiuos kriterijus galite rasti programos vadove.

Paraišką teikiančios organizacijos turi:

 • turėti pakankamus finansinius resursus, kad galėtų vykdyti veiklą siūlomo projekto laikotarpiu (finansinio pajėgumo patikrinimas netaikomas viešojo sektoriaus organizacijoms bei organizacijoms, kurios prašo mažesnės nei 60 000 € paramos).
 • turėti profesines kompetencijas ir motyvaciją siūlomam projektui įgyvendinti.

Siūlomi projektai tuomet yra vertinami pagal:

 • atitikimą programos tikslams ir krypties, kuriai teikiamas projektas, tikslams;
 • projekto veiklos plano kokybę;
 • sklaidą;
 • poveikį ir piliečių įtraukimą.

Kiek tai įmanoma, atrankos metu bus atsižvelgiama į geografinio balanso užtikrinimą.

Kas nutinka, jei jūsų projektas yra atrenkamas?

Jei patvirtinama, jog jūsų projektas buvo atrinktas, jums bus atsiųstas Nutarimas skirti paramą (Grant Decision) arba Paramos skyrimo sutartis, nustatantys išsamias paramos sąlygas bei paramos dydį.

Išankstinis finansavimas bus skiriamas pagal Programos vadove numatytas sąlygas. Išsamesnę informaciją apie paramos skyrimo tvarką bei sutarties sąlygas  galite rasti Programos vadove.

Daugiau informacijos apie kryptį

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) tinklalapio, skirto „Europa piliečiams“ programai, skiltis krypčiai „Europos atmintis“, kuriame rasite Programos vadovą, paraiškų formas, paraiškų teikimo terminus ir sąlygas – http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/european-rememberance_en.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) kontaktai krypčiai „Europos atmintis“:

EACEA – Unit C1 Europe for Citizens
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)
B-1049 Brussels – Belgium
F: +32 2 296 23 89
eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras