booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

2 kryptis – Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas

Kam skirta ši kryptis?

Krypties tikslai yra šie:

 • skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo ES lygiu sąlygas;
 • skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Sąjungos lygiu;
 • remti dalyvavimą ES politikos formavimo procese.

Ką remia ši kryptis?

Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, ir ypač daug dėmesio bus skiriama struktūriniams metodams siekiant užtikrinti, kad finansuojama veikla turėtų ilgalaikį poveikį.

Pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms ir projektams, susijusiems su Sąjungos politine darbotvarke.

Prie šios krypties taip pat gali būti priskiriami projektai ir iniciatyvos, kuriais sudaroma daugiau galimybių siekti tarpusavio supratimo, kultūrų dialogo, solidarumo, visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygiu.

Šią kryptį sudaro trys priemonės:

 • Miestų partnerystė – šia priemone siekiama remti projektus, kurie suburia platų piliečių ratą iš bendradarbiaujančių miestų aptarti temas, patenkančias į šios programos prioritetų sritį. Sutelkiant piliečius vietos ir ES lygmeniu diskutuoti konkrečiomis Europos politikos dienotvarkės temomis, šia priemone siekiama paskatinti piliečių dalyvavimą Sąjungos politikos formavimo procesuose ir sukurti galimybę visuomenės įsitraukimui bei savanorystei Europos lygiu. Daugiau apie Miestų partnerystės priemonę skaitykite Programos vadove.
 • Miestų partnerių tinklai – pagal šią priemonę savivaldybės/regionai ir jų asociacijos, kartu plėtojantys bendrą temą ilgalaikėje perspektyvoje, yra kviečiamos jungtis į tinklus tam, jog jų bendradarbiavimas būtų tvaresnis bei būtų galimybė pasidalinti gerąja patirtimi. Daugiau apie Miestų partnerių tinklų priemonę skaitykite Programos vadove.
 • Pilietinės visuomenės projektai – šia priemone siekiama skirti paramą projektams, įgyvendinamiems tarptautinio bendradarbiavimo ir tinklų pagrindu, kurie tiesiogiai įtraukia piliečius. Projektai turėtų suburti skirtingų sričių piliečius veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su Sąjungos politika, siekiant, jog būtų užtikrinta galimybė tiesiogiai dalyvauti ES politikos formavimo procesuose. Daugiau apie Pilietinės visuomenės projektų priemonę skaitykite Programos vadove.

Kokie yra 2014 metų prioritetai šiai krypčiai?

2014 m. gegužės 22–25 d. visose valstybėse narėse vyks Europos Parlamento rinkimai. Tai bus pirmieji rinkimai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai: pagal ES sutarties 11 straipsnį sustiprinamas ES piliečių kaip politikos dalyvių vaidmuo.

Todėl pagal programos „Europa piliečiams“ 2 kryptį 2014 metais prioritetas bus teikiamas projektams, kalbantiems apie Europos Parlamento rinkimus bei skatinantiems piliečių dalyvavimą demokratiniame ES gyvenime – pradedant vietos demokratijos, baigiant galių suteikimo piliečiams visapusiškai dalyvauti kuriant ES politiką. Jaučiamas stiprus poreikis daugiau dėmesio skirti debatams apie Europos ateitį, kurie sukuria viešą erdvę Europai aktualioms problemoms aptarti.

Kalendorius

2014 metais taikomi paraiškų teikimo terminai (kitų metų paraiškų teikimo terminus rasite Programos vadove):

europa_pilieciams_2_kryptis_2014

* DĖMESIO! Organizacijos, projektų įgyvendinimą pradėjusios dar negavus Paramos skyrimo nutarimo (prieš paskelbiant atrankos rezultatus), turėtų žinoti, jog daro tai prisiimdamos riziką, jog jų projektas gali būti neatrinktas paramai gauti.

Paraiškos turi būti pateiktos iki paraiškos teikimo termino dienos 12:00 val. (vidurdienio, Briuselio laiku; 13:00 val. Lietuvos laiku). Jei paraiškos teikimo terminas yra savaitgalio diena, paraiškos teikimo terminas yra nukeliamas į pirmą darbo dieną po savaitgalio.

Paraiškas teikusios organizacijos apie atrankos rezultatus bus informuotos per keturis mėnesius po paraiškos.

Kokio pobūdžio parama skiriama?

Veiklos dotacijos – veikloms, kurios įgyvendinamos apibrėžtu laikotarpiu, kurio metu yra įgyvendinamos siūlomos veiklos.

 • Miestų partnerystė:
  Maksimali projektui skiriama parama – 25 000 €.
  Maksimali projekto trukmė – 21 diena.
 • Miestų partnerių tinklai:
  Maksimali projektui skiriama parama – 150 000 €.
  Maksimali projekto trukmė – 24 mėnesiai.
 • Pilietinės visuomenės projektai
  Maksimali projektui skiriama parama – 150 000 €.
  Maksimali projekto trukmė – 18 mėnesių.

Kas gali teikti paraiškas?

Priklausomai nuo priemonės taikomi skirtingi kriterijai: 

 • Miestų partnerystės – miestai/savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai arba kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios organizacijas. Projektas turi įtraukti bent iš 2 programoje dalyvaujančias valstybes.
 • Miestų partnerių tinklai – miestai/savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai, tinklai, vietos/regiono valdžios organizacijos, vietos valdžios organizacijų federacijos/asociacijos arba kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos savivaldos organizacijas. Projektas turi įtraukti  savivaldybes iš bent 4 programoje dalyvaujančių valstybių.
 • Pilietinės visuomenės projektai – ne pelno organizacijos, tame tarpe pilietinės visuomenės organizacijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos. Projekte taip pat gali dalyvauti viešojo sektoriaus vietos/regioninės valdžios institucijos. Projektas turi įtraukti organizacijas iš bent 3 programoje dalyvaujančių valstybių.

Kaip pateikti paraišką?

Prieš teikiant paraišką:

 1. Atidžiai perskaitykite kvietimą teikti paraiškas/ Programos vadovą.
 2. Paraišką teikianti organizacija turi būti užsiregistravusi Europos Komisijos autentifikavimo tarnybos sistemoje (ECAS, European Commission Authentification Service). Jei dar nesate užsiregistravę, paspauskite čia, tam jog sukurtumėte savo paskyrą, o ją sukūrę, grįžkite į šį puslapį.

Paraiškos forma:

1. Kiekviena į jūsų projektą įtraukta organizacija (paraiškos teikėjas ir partneriai) turi užsiregistruoti Dalyvių portale (Participants‘ portal) ir gauti Dalyvio identifikacijos kodą (Participant Identification Code – PIC). Dalyvio identifikacijos kodą bus prašoma nurodyti paraiškos formoje. Prisijungimui prie Dalyvių portalo jums reikės turėti Europos Komisijos autentifikavimo tarnybos (ECAS) vartotojo vardą ir slaptažodį.

2. Portale paraišką teikianti organizacija turi prisegti:

a. Juridinio asmens formą . Privatūs teisės subjektai (pvz. viešosios įstaigos) taip pat turi prisegti:

 • oficialaus PVM dokumento kopiją, jei jūsų organizacija yra registruota PVM mokėtoja;
 • nutarimo, įstatymo, potvarkio arba sprendimo, pagal kurį įsteigta paraišką teikianti organizacija, kopija (šis reikalavimas taikomas tik ne pelno organizacijoms ir miestų bendradarbiavimo komitetams).

b. Finansinių duomenų formą – pilnai užpildytą ir patvirtintą banko.

3. Susikurkite savo oficialią elektroninę paraiškos formą (paspaudus mygtuką atsidariusio puslapio apačioje Create new application eForm), dar vadinamą eForma. Tam, jog susikurtumėte eFormą, būsite paprašyti be pertraukos atlikti šiuos žingsnius:

 1. pasirinkti jus dominančią programą ir jos kryptį ar priemonę
 2. pasirinkti kalbą
 3. pasirinkti organizacijas, dalyvaujančias jūsų siūlomame projekte (paraiškos teikėjas bei partneriai)
 4. sukurti eFormą
 5. išsaugoti paraiškos eFormą savo kompiuteryje
 6. pildant eFormą nuolatos išsaugoti failą.

Paraiškos pateikimas

 1. Nepamirškite užpildyti ir prisegti privalomus papildomus dokumentus prie eFormos.
 2. Pabaigus pildyti paraiškos eFormą ir prisegus priedus, patvirtinkite ją paspaudus Validate mygtuką. Paspaudus šį mygtuką automatiškai bus patikrinta, ar jūsų paraiška pilnai užpildyta. Jei paraiškoje neliko klaidų, ją galėsite pateikti prisijungę prie interneto.
 3. Pateikius paraišką internetu, jums turėtų ateiti paraiškos pateikimą patvirtinantis elektroninis laiškas su nurodytu paraiškos peteikimo numeriu. Jei laiško negavote, prašome kreiptis į Briuselyje esantį techninės pagalbos centrą.

Atspausdintos paraiškos formos bei pridedamų dokumentų KOPIJOS SIŲSTI NEREIKIA.

Kaip atrenkamos paraiškos?

Taikomi tinkamumo, atmetimo, atrankos ir paramos skyrimo kriterijai. Išsamesnę informaciją apie šiuos kriterijus galite rasti programos vadove.

Paraišką teikiančios organizacijos turi:

 • turėti pakankamus finansinius resursus, kad galėtų vykdyti veiklą siūlomo projekto laikotarpiu (finansinio pajėgumo patikrinimas netaikomas viešojo sektoriaus organizacijoms bei organizacijoms, kurios prašo mažesnės nei 60 000 € paramos).
 • turėti profesines kompetencijas ir motyvaciją siūlomam projektui įgyvendinti.

Siūlomi projektai tuomet yra vertinami pagal:

 • atitikimą programos tikslams ir krypties, kuriai teikiamas projektas, tikslams;
 • projekto veiklos plano kokybę;
 • sklaidą;
 • poveikį ir piliečių įtraukimą.

Kiek tai įmanoma, atrankos metu bus atsižvelgiama į geografinio balanso užtikrinimą.

Kas nutinka, jei jūsų projektas yra atrenkamas?

Jei patvirtinama, jog jūsų projektas buvo atrinktas, jums bus atsiųstas Nutarimas skirti paramą (Grant Decision) arba Paramos skyrimo sutartis, nustatantys išsamias paramos sąlygas bei paramos dydį.

Išankstinis finansavimas bus skiriamas pagal Programos vadove numatytas sąlygas. Išsamesnę informaciją apie paramos skyrimo tvarką bei sutarties sąlygas galite rasti Programos vadove.

Daugiau informacijos apie kryptį

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) tinklalapio, skirto „Europa piliečiams“ programai, skiltis krypčiai „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“, kuriame rasite Programos vadovą, paraiškų formas, paraiškų teikimo terminus ir sąlygas – http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) kontaktai krypčiai „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“:

EACEA – Unit C1 Europe for Citizens
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)
B-1049 Brussels – Belgium
Fax:+32 2 296 23 89

eacea-c1@ec.europa.eu  (Miestų partnerystės ir Miestų partnerių tinklai)
eacea-c1-civilsociety@ec.europa.eu (Pilietinės visuomenės projektai)

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras