booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

2 veiksmas 3 priemonė

2.3. Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams

Idėja

Ši priemonė skirta paremti konkrečius įvairių dalyvaujančių šalių pilietinės visuomenės organizacijų projektus. Projektus gali įgyvendinti vietinės, regioninės, valstybinės ar tarptautinės organizacijos. Projektai turėtų padėti geriau suvokti bendrus Europos interesus ir rasti konkrečius sprendimus, kuriems reikalingas bendradarbiavimas ir koordinavimas Europos lygiu. Projektuose turėtų būti bent vienas šių elementų: veiksmas, diskusija, refleksija ar tinklų kūrimas.

Kas gali teikti paraišką?

Projektus turi vykdyti kelių valstybių partneriai, kurie aktyviai ir intelektualiai dalyvautų projekte nuo pat jo planavimo iki įgyvendinimo ir vėlesnėje su projektu siejamoje veikloje.

Teikti paraišką gali pelno nesiekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą. Projekte turi dalyvauti bent dvi organizacijos iš programoje dalyvaujančių šalių.

Kada teikti paraišką?

Šios priemonės paraiškų pateikimo terminas yra 2013 m. vasario 1 d.

Remiami veiksmai

 • Renginiai: seminarai, diskusijos, teminės ar kūrybinės dirbtuvės, parodos, mokymai, įvairios iniciatyvos, etc.
 • Gamyba ir realizavimas: leidiniai, tinklapiai, TV ir radijo laidos, audiovizualiniai leidiniai, nuomonės apklausos, tyrimai, edukacinės medžiagos leidyba.

Svarbu: nuolatinio bendradarbiavimo tinklų tarp organizacijų kūrimas, skirtingų tipų organizacijų, įvairių žmonių dalyvavimas.

Trukmė

Projekto trukmė – iki 18 mėn.
Projektas turi prasidėti tarp rugpjūčio 1 d. ir sausio 31 d. (kitų metų, kai teikiama paraiška).

Finansavimo tvarka

Parama renginių projektams

 • Išsamaus biudžeto skaičiuoti nereikia. Paramos gavėjas gali pats nuspręsti, kaip panaudoti paramą įgyvendinant projektą.
 • Atsižvelgiant į 2008 m. ir 2009 m. projektų statistinę analizę, supaprastinta vienodo dydžio finansavimo sistema. Pagal naująją vienodo dydžio finansavimo sistemą taikomi tik visų (vietinių ir tarptautinių) dalyvių skaičiaus (nustatomo intervalais) ir dienų skaičiaus kriterijai. Tie patys parametrai galioja visoms programoje dalyvaujančioms šalims.Dotacija apskaičiuojama kaip vienodo dydžio finansavimas. Visa prašomos dotacijos suma apskaičiuojama sudedant šias sumas:
  A. visas kiekvienam renginiui prašomas sumas;
  B. informacijos sklaidos priemonėms prašomas sumas (jei tokių yra);
  C. koordinavimo išlaidomsprašomas sumas (jei tokių yra).Vienodo dydžio finansavimo įkainius  galite rasti čia.
 • Mažiausias prašomos paramos dydis – 10 000 eurų (įskaitant komunikacijos priemones), didžiausias – 150 000 eurų.

Parama gamybos ir realizacijos projektams

 • Parama projektams, kuriuos iš esmės sudaro ne renginiai, o kita veikla, grindžiama išsamiu preliminariu biudžetu.
 • Iš ES prašoma paramos suma – nuo 10 000 iki 150 000 eurų. ES parama negali sudaryti daugiau nei 70 proc. viso projekto biudžeto.

Mokėjimo tvarka

 • Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai galutinai patvirtinus paraišką, gavėjui atsiunčiamas sprendimas dėl paramos suteikimo, kuriame nurodomos finansavimo sąlygos ir paramos dydis eurais. Sutartis tarp paramos teikėjo ir gavėjo nepasirašoma.
 • Išankstinis finansavimas – 50 proc. visos paramos sumos. Galutinės išmokos dydis nustatomas remiantis paramos gavėjo ataskaita, pateikta įvykdžius projektą.

Informacija apie šią priemonę

 • Paraiškų teikimo terminus, nuorodą į elektroninę paraiškos formą bei prie jos pridedamų dokumentų formas rasite vykdomosios įstaigos EACEA puslapio skiltyje „Funding opportunities“ (Funding opportunities 2013).
 • Tiesioginė nuoroda į elektroninę paraiškos formą http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Atsidariusiame lange jums reikia pasirinkti „Europa piliečiams“ („Europe for Citizens“) paraiškos formą anglų, vokiečių arba prancūzų kalba. Taip pat šioje nuorodoje rasite elektroninės paraiškos pildymo vadovą („User guide“).

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras