booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

4 veiksmas – „Gyva Europos atmintis“

Idėja

Šio veiksmo tikslas – išlaikyti gyvą atmintį apie nacizmo ir stalinizmo aukas ir siekti, kad dabartinė ir būsimosios kartos daugiau žinotų ir geriau suprastų tai, kas vyko koncentracijos stovyklose ir kitose masinių civilių gyventojų žudynių vietose, ir kodėl. Juo siekiama išsaugoti vietas ir archyvus, susijusius su deportacijomis, atminti nacizmo ir stalinizmo aukas bei padėti plačiai nušviesti Europos integracijos kilmę ir ateitį.

Kas gali teikti paraišką?

Teikti paraišką gali pelno nesiekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą. Tai gali būti nevyriausybinės organizacijos, išlikusių tų įvykių liudininkų asociacijos, aukų šeimų asociacijos, memorialai, muziejai, vietos ar regiono savivaldos institucijos, federacijos, mokslinių tyrimų grupės ir institutai, švietimo įstaigos, religinės organizacijos, savanoriškos veiklos organizacijos, fondai ir t. t.

Projektui įgyvendinti nėra būtini partneriai, tačiau vertinant paraiškas bus atsižvelgiama į tai, ar projektas įtraukia įvairaus pobūdžio organizacijas, ar  jame įtraukiami dalyviai iš ES valstybių narių, taip pat projekto tarptautinė apimtis.

Kada teikti paraišką?

Šio veiksmo paraiškų pateikimo terminas yra 2013 m. birželio 1 d.

Remiami projektai

Pagal šį veiksmą paramą gali gauti projektai, skirti su masinėmis deportacijomis susijusių vietų, memorialų, buvusių nacių koncentracijos stovyklų, kitų masinio kankinimo ir naikinimo vietų bei šiuos įvykius užregistravusių dokumentų archyvų ir atminties apie tuos, kurie nežmoniškomis sąlygomis gelbėjo žmones nuo holokausto, išsaugojimui. Taip pat  projektai, susiję su stalinizmo masinio naikinimo ir masinių deportacijų atmintimi, memorialų ir šiuos įvykius užregistravusių dokumentų archyvų išsaugojimu.

Projektai turi atitikti bent vieną ar kelis iš šių požymių:

• Išsaugojimas (projektai, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų išsaugotos pagrindinės masinių deportacijų ir žmonių naikinimo vietos, memorialai ir archyvai, kuriuose užregistruoti tie tragiški įvykiai. Šiais projektais taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti, kad įvairūs praeities liudijimai būtų prieinami šių dienų Europos piliečiams ir  būsimosioms kartoms).

• Įamžinimas (projektai, kuriais siekiama įamžinti nacizmo ir stalinizmo aukas ir tuos, kurie rizikavo gelbėdami žmones nuo deportacijų ir žudynių. Projektais taip pat gali būti siekiama atlikti tyrimus arba apklausas ir taip daugiau sužinoti apie atskirų žmonių likimus arba surinkti dokumentinę medžiagą apie aukas. Projektai turėtų suburti visų kartų piliečius, kad jie nepamirštų tų tragiškų įvykių ir jų aukų, o piliečiai turėtų aktyviai dalyvauti planuojant, įgyvendinant ir tęsiant projektą).

• Aptarimas (projektai, kurie įtraukia piliečius, ypač jaunimą, į nacizmo ir (arba) stalinizmo priežasčių ir padarinių aptarimus. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad projekte dalyvautų įvairūs Europos piliečiai, priklausantys įvairioms amžiaus, įvairių tautybių, kultūrų ir religijų grupėms).

• Tinklų kūrimas (programa siekia paskatinti šioje srityje veikiančias organizacijas užmegzti tarpusavio ryšius ir mokytis vienoms iš kitų. Tokiais projektais būtų galima padėti pamatus ir skatinti kurti ilgalaikius organizacijų, veikiančių šioje konkrečioje srityje, tinklus. Tinklai galėtų paskatinti įvairius partnerius bendradarbiauti ir vykdyti konkrečius bendrus projektus, skirtus išsaugojimui, įamžinimui ir (arba) aptarimams).

Trukmė

Projekto trukmė – iki 18 mėn.
Projektas turi prasidėti tarp gruodžio 1 d. (tų pačių metų, kai teikiama paraiška) ir gegužės 31 d. (kitų metų, po paraiškos pateikimo)

Remiami veiksmai

• Renginiai: konferencijos, seminarai, kolokviumai, pratybos, diskusijos, klausymai, iškilmingi minėjimai, susitikimų dienos, studijų dienos, kūrybiniai seminarai, mokomoji veikla, socialinė ir kultūrinė veikla, koncertai salėse ir pan.

• Gamyba ir realizavimas: leidiniai, tinklalapiai, TV ir radijo laidos, garso ir vaizdo medžiagos gamyba, visuomenės nuomonės apklausa, tyrimai, analizė, ugdymo ir mokymo medžiagos rengimas, naujų informacinių technologijų taikymas, parodų rengimas, mokslinė tiriamoji veikla, pokalbiai, informacijos ir dokumentacijos centrų steigimas, mikrofišų gamyba, archyvų skaitmenizavimas, katalogų leidimas, švietimo programų rengimas, multimedijos prezentacijos, filmai,   duomenų bazių kūrimas, mokomųjų maršrutų rengimas ir t. t.

Finansavimo tvarka

Parama renginių projektams

 • Išsamaus biudžeto skaičiuoti nereikia. Paramos gavėjas gali pats nuspręsti, kaip panaudoti paramą įgyvendinant projektą.
 • Atsižvelgiant į 2008 m. ir 2009 m. projektų statistinę analizę, supaprastinta vienodo dydžio finansavimo sistema. Nebetaikomi dienpinigiai skirtingoms šalims, kurie anksčiau buvo naudojami dotacijai apskaičiuoti. Pagal naująją vienodo dydžio finansavimo sistemą taikomi tik visų (vietinių ir tarptautinių) dalyvių skaičiaus (nustatomo intervalais) ir dienų skaičiaus kriterijai. Tie patys parametrai galioja visoms programoje dalyvaujančioms šalims.Dotacija apskaičiuojama kaip vienodo dydžio finansavimas. Visa prašomos dotacijos suma apskaičiuojama sudedant šias sumas:
  A. visas kiekvienam renginiui prašomas sumas;
  B. informacijos sklaidos priemonėms prašomas sumas (jei tokių yra);
  C. koordinavimo išlaidomsprašomas sumas (jei tokių yra).Vienodo dydžio finansavimo įkainius  galite rasti čia.
 • Mažiausia galima parama projektui – 10 000 eurų, didžiausia – 100 000 eurų.

Parama gamybos ir realizacijos projektams

 • Parama projektams, kuriuos iš esmės sudaro ne renginiai, o kita veikla, grindžiama išsamiu preliminariu biudžetu (patikiamas pagal nustatytą forma, kartu su elektronine paraiška).
 • Iš ES prašoma paramos suma – nuo 10 000 iki 100 000 eurų. ES parama negali sudaryti daugiau nei 70 proc. viso projekto biudžeto.

Mokėjimo tvarka

• Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai galutinai patvirtinus paraišką, gavėjui atsiunčiamas sprendimas dėl paramos suteikimo, kuriame nurodomos finansavimo sąlygos ir paramos dydis eurais. Sutartis tarp paramos teikėjo ir gavėjo nepasirašoma.

• Išankstinis finansavimas – 50 proc. visos paramos sumos. Galutinės išmokos dydis nustatomas remiantis paramos gavėjo ataskaita, pateikta įvykdžius projektą.

Informacija apie šią priemonę

 • Paraiškų teikimo terminus, nuorodą į elektroninę paraiškos formą bei prie jos pridedamų dokumentų formas rasite vykdomosios įstaigos EACEA puslapio skiltyje „Funding opportunities“ (Funding opportunities 2013, lentelėje pasirinkite Action 4 ir spauskite nuorodą Application package skiltyje).
 • Tiesioginė nuoroda į elektroninę paraiškos formą http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Atsidariusiame lange jums reikia pasirinkti „Europa piliečiams“ („Europe for Citizens“) paraiškos formą anglų, vokiečių arba prancūzų kalba. Taip pat šioje nuorodoje rasite elektroninės paraiškos pildymo vadovą („User guide“).

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras