booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Apie programą 2014-2020

„Europa piliečiams“ yra Europos Sąjungos programa, siūlanti finansavimą iniciatyvoms, kuriomis stiprinamas Europos atminimas ir skatinamas pilietinis dalyvavimas ES mastu.

Kam skirta programa?

Programos tikslai yra šie:

 • prisidėti prie piliečių supratimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;
 • skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo ES lygiu sąlygas;
 • gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei Sąjungos tikslo suvokimą;
 • skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Sąjungos lygiu.

Ką remia ši programa?

1 kryptis. Europos atminimas – atminimo gerinimas, bendros istorijos ir ES vertybių bei ES tikslo suvokimas.

2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas – demokratiško ir pilietinio dalyvavimo skatinimas ES lygiu:

 • Miestų partnerystė
 • Miestų partnerių tinklai
 • Pilietinės visuomenės projektai.

1 ir 2 kryptys. Struktūrinė parama organizacijoms.

Kalendorius

Kiekviena kryptis turi skirtingus paraiškų teikimo ir projektų įgyvendinimo terminus. 2014 metais bus taikomi šie paraiškų teikimo terminai (vėlesnių metų paraiškų teikimo kalendoriaus ieškokite Programos vadove):

europa_pilieciams_kalendorius_2014

Kokio pobūdžio parama skiriama?

Veiklos dotacija – veikloms, kurios įgyvendinamos apibrėžtu laikotarpiu, per kurį yra įgyvendinamos siūlomos veiklos.

Struktūrinė parama organizacijoms – skiriama finansinė parama įprastoms organizacijos vykdomoms veikloms.

Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas teikti gali viešojo sektoriaus organizacijos arba ne pelno organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą.

Programa atvira 28 ES šalims narėms: Airijai, Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Didžiajai Britanijai, Estijai, Graikijai, Italijai, Ispanijai, Kiprui, Kroatijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Rumunijai, Portugalijai, Prancūzijai, Slovakijai, Slovėnijai, Suomijai, Švedijai, Vengrijai, Vokietijai.

Taip pat, su sąlyga, jog yra pasirašytas susitarimo memorandumas su Europos Komisija, programoje gali dalyvauti šios šalys:

 • stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės;
 • ELPA valstybės, EEE susitarimo šalys.

Išsamesnės taisyklės taikomos kiekvienai krypčiai. Žiūrėkite kryptis Europos atminimas ir Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas.

Kaip atrenkamos paraiškos?

Taikomi tinkamumo, atrankos ir paramos skyrimo kriterijai. Išsamesnę informaciją apie šiuos kriterijus galite rasti Programos vadove.

Paraišką teikiančios organizacijos turi:

 • turėti pakankamus finansinius resursus, kad galėtų vykdyti veiklą siūlomo projekto laikotarpiu (netaikoma viešojo sektoriaus organizacijoms);
 • turėti profesinę kompetenciją ir motyvaciją siūlomam projektui įgyvendinti.

Siūlomi projektai tuomet yra vertinami pagal:

 • atitikimą programos tikslams ir krypties, kuriai teikiamas projektas, tikslams;
 • projekto veiklos plano kokybę;
 • sklaidą;
 • poveikį ir piliečių įtraukimą.

Kiek tai įmanoma, atrankos metu bus atsižvelgiama į geografinio balanso užtikrinimą. 

Kas nutinka, jei jūsų projektas yra atrenkamas?

Jei patvirtinama, jog jūsų projektas buvo atrinktas, jums bus atsiųstas Nutarimas skirti paramą (Grant Decision) arba Paramos skyrimo sutartis (Grant agreement), nustatantys išsamias paramos sąlygas bei paramos dydį.

Išankstinis finansavimas bus skiriamas pagal Programos vadove numatytas sąlygas. Išsamesnę informaciją apie paramos skyrimo tvarką bei sutarties sąlygas  galite rasti Programos vadove.

Daugiau informacijos apie programą

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) tinklalapis, skirtas „Europa piliečiams“ programai, kuriame rasite Programos vadovą, paraiškų formas, paraiškų teikimo terminus ir sąlygas – https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras