booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Struktūrinė parama organizacijoms

Dėmesio!!! Žemiau pateikiama informacija apie programą, paraiškų teikimo terminus, bei sąlygas projektams įsigalios, jei teisės aktus leidžianti institucija be didelių pakeitimų galutinai priims reglamentą, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“. Galutinis programos „Europa piliečiams“ patvirtinimas numatomas artimiausiu metu.

 

Kas remiama?

Struktūrinė parama yra skiriama visoje Europoje veikiančioms organizacijoms, kurios savo ilgalaike, įprasta ir nuolatine veikla reikšmingai prisideda prie programos „Europa piliečiams“ tikslų įgyvendinimo bei siekia bendrų Sąjungos interesų – stengiasi išsaugoti atminimą (1 kryptis) ir skatina demokratinį ir pilietinį dalyvavimą (2 kryptis).

1 kryptis: Europos atminimas

Organizacijos, svarstančioms apie totalitarinių režimų priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir apie kitus lemiamos reikšmės momentus bei svarbius pastarųjų metų Europos istorijos įvykius.

2 kryptis: Demokratinis įsipareigojimas bei pilietinis dalyvavimas

Organizacijos, dirbančios su piliečių dalyvavimu demokratiniame Europos Sąjungos gyvenime, pradedant demokratija vietos lygmeniu, baigiant piliečių įgalinimu pilnateisiškai įsitraukti į ES politikos formavimą.

Kas gali pasinaudoti šia parama?

1 kryptis: Europos atminimas

Pilietinės visuomenės organizacijos, dirbančios Europos atminčiai išsaugoti.

1 kryptis: Europos atminimas ir 2 kryptis: Demokratinis įsipareigojimas bei pilietinis dalyvavimas

Europos viešosios politikos tyrimų organizacijos (ekspertų grupės).

2 kryptis: Demokratinis įsipareigojimas bei pilietinis dalyvavimas

Pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios Europos mastu ir visos Europos masto organizacijų platformos.

Kalendorius

Paraiškų teikimo terminas:       2013 gruodžio 20 d.

Atrankos rezultatų paskelbimas: 2014 kovas/balandis

Kokio pobūdžio parama skiriama?

27 milijonų eurų parama organizacijoms bus suteikiama ketverių metų laikotarpiui (2014–2017 m.), partnerystės pagrindų susitarimų. Maždaug trečdalis šios sumos bus skiriama Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (ekspertų grupėms).

6,76 milijonų eurų suma bus skirta  2014 metams. Europos Komisija planuoja 2014 m. finansavimą skirti 34 organizacijoms pagal kvietimą teikti paraiškas.

Parama organizacijoms suteikiama ketverių metų laikotarpiui (2014–2017 m.), partnerystės pagrindų susitarimų. Partnerystės pagrindų susitarimai yra konkrečios organizacijos ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros bendradarbiavimo mechanizmai. Pagal šiuos partnerystės pagrindų susitarimus veiklos dotacijos bus skiriamos kiekvienais metais.

ES finansavimas negali būti didesnis nei 70% nuo numatytų tinkamų finansuoti organizacijos išlaidų, išskyrus visos Europos masto organizacijų platformas, kurioms nustatyta 90 % riba.

Nustatytas toks didžiausias skiriamos dotacijos dydis pagal kategoriją:

Tipas

Mažiausia suma

Didžiausia suma

Didžiausia bendro finansavimo dalis

A Pilietinės visuomenės organizacijos Europos atminčiai išsaugoti (1 kryptis)

60 000 EUR

200 000 EUR

70 %

B. Pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios Europos lygiu (2 kryptis)

60 000 EUR

200 000 EUR

70 %

C. Europos viešosios politikos mokslinių tyrimų organizacijos (ekspertų grupės) (1 ir 2 kryptis)

60 000 EUR

350 000 EUR

70 %

D. Visos Europos masto organizacijų platformos (2 kryptis)

60 000 EUR

600 000 EUR

 

90 %

Europos Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas struktūrinei paramai numatytas lėšas.

Kas gali teikti paraiškas?

Programa atvira 28 ES šalims narėms bei, su sąlyga, jog yra pasirašytas susitarimo memorandumas su Europos Komisija, programoje gali dalyvauti stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės, ELPA valstybės, EEE susitarimo šalys.

Kad atitiktų reikalavimus veiklos dotacijai gauti, organizacija, siekianti bendro Europos intereso, privalo:

 1. būti ne pelno organizacija;
 2. atlikti aktyvų vaidmenį Europos pilietiškumo (Europos atminties, demokratinio įsipareigojimo ir pilietinio dalyvavimo) srityje, kaip apibrėžta jos įstatuose arba veiklos tiksluose, be to, priklausyti vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų;
 3. būti teisiškai įsteigta  reikalavimus atitinkančioje šalyje ir turėti juridinio asmens statusą bent ketverius metus (paraiškos pateikimo dieną);
 4. savo veiklą vykdyti reikalavimus atitinkančiose šalyse;
 5. turėti tokią geografinę aprėptį:
 • pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios Europos lygiu (B kategorija) ir pilietinės visuomenės organizacijos Europos atminčiai išsaugoti (A kategorija) privalo turėti narių ar vykdyti veiklą bent dvylikoje reikalavimus atitinkančių šalių;
 • visos Europos masto organizacijų platformos turi turėti bent 20 narių – kelis subjektus vienijančių organizacijų, kurios kiekviena narių turi turėti bent penkiolikoje valstybių narių ir kurios kaip visuma apima 28 valstybes nares;
 • Europos viešosios politikos mokslinių tyrimų organizacijoms (ekspertų grupėms) netaikomi jokie specifiniai geografinės aprėpties reikalavimai.

Privatūs asmenys ir valstybinės organizacijos paraiškų teikti negali.

Pareiškėjo veikla turi reikšmingai prisidėti prie Programos bendrųjų ir konkrečių tikslų plėtojimo ir įgyvendinimo.

Pareiškėjas privalo pateikti:

 • strateginę veiklos programą ketverių metų laikotarpiui, kuris prasideda 2014 m. ir
 • išsamią metinę veiklos programą dvylikos mėnesių laikotarpiui, kuris prasideda 2014 m.

Kaip pateikti paraišką?

Prieš teikiant paraišką:

 1. Patikrinkite Oficialiame žurnale ar šiame tinklalapyje, ar yra galiojantis kvietimas teikti paraiškas.
 2. Atidžiai perskaitykite kvietimą teikti paraiškas/ Programos vadovą.
 3. Paraišką teikianti organizacija turi būti užsiregistravusi Europos Komisijos autentifikavimo tarnybos sistemoje (ECAS, European Commission Authentification Service). Jei dar nesate užsiregistravę, paspauskite čia, tam jog sukurtumėte savo paskyrą, o ją sukūrę, grįžkite į šį puslapį.

Paraiškos forma:

1. Kiekviena į jūsų projektą įtraukta organizacija (paraiškos teikėjas ir partneriai) turi užsiregistruoti Dalyvių portale (Participants‘ portal) ir gauti Dalyvio identifikacijos kodą (Participant Identification Code – PIC). Dalyvio identifikacijos kodą bus prašoma nurodyti paraiškos formoje. Prisijungimui prie Dalyvių portalo jums reikės turėti Europos Komisijos autentifikavimo tarnybos (ECAS) vartotojo vardą ir slaptažodį.

2. Portale paraišką teikianti organizacija turi prisegti:

a. Juridinio asmens formą . Privatūs teisės subjektai (pvz. viešosios įstaigos) taip pat turi prisegti:

 • oficialaus PVM dokumento kopiją, jei jūsų organizacija yra registruota PVM mokėtoja;
 • nutarimo, įstatymo, potvarkio arba sprendimo, pagal kurį įsteigta paraišką teikianti organizacija, kopija (šis reikalavimas taikomas tik ne pelno organizacijoms ir miestų bendradarbiavimo komitetams).

b. Finansinių duomenų formą – pilnai užpildytą ir patvirtintą banko.

3. Susikurkite savo oficialią elektroninę paraiškos formą (paspaudus mygtuką atsidariusio puslapio apačioje Create new application eForm), dar vadinamą eForma. Tam, jog susikurtumėte eFormą, būsite paprašyti be pertraukos atlikti šiuos žingsnius:

 1. pasirinkti jus dominančią programą ir jos kryptį ar priemonę
 2. pasirinkti kalbą
 3. pasirinkti organizacijas, dalyvaujančias jūsų siūlomame projekte (paraiškos teikėjas bei partneriai)
 4. sukurti eFormą
 5. išsaugoti paraiškos eFormą savo kompiuteryje
 6. pildant eFormą nuolatos išsaugoti failą.

Paraiškos pateikimas

 1. Nepamirškite užpildyti ir prisegti privalomus papildomus dokumentus prie eFormos.
 2. Pabaigus pildyti paraiškos eFormą ir prisegus priedus, patvirtinkite ją paspaudus Validate mygtuką. Paspaudus šį mygtuką automatiškai bus patikrinta, ar jūsų paraiška pilnai užpildyta. Jei paraiškoje neliko klaidų, ją galėsite pateikti prisijungę prie interneto.
 3. Pateikius paraišką internetu, jums turėtų ateiti paraiškos pateikimą patvirtinantis elektroninis laiškas su nurodytu paraiškos peteikimo numeriu. Jei laiško negavote, prašome kreiptis į Briuselyje esantį techninės pagalbos centrą.

Atspausdintos paraiškos formos bei pridedamų dokumentų KOPIJOS SIŲSTI NEREIKIA.

Kaip atrenkamos paraiškos?

Reikalavimus atitinkančios paraiškos praeina išsamią finansinio ir projektų valdymo patikrinimo procedūrą. Paraišką teikiančios organizacijos turi:

 • turėti pakankamus finansinius resursus, kad galėtų vykdyti veiklą siūlomu laikotarpiu;
 • turėti profesines kompetencijas ir motyvaciją siūlomam darbo/veiklų planui įgyvendinti.

Siūlomi projektai tuomet yra vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus:

 • atitikimą programos tikslams
 • projekto veiklos/darbo plano kokybė
 • sklaida
 • poveikis ir piliečių įtraukimas.

Kas nutinka, jei jūsų projektas yra atrenkamas?

Jei patvirtinama, jog jūsų organizacija buvo atrinkta, jums bus atsiųstas Nutarimas skirti paramą (Grant Decision) arba Partnerystės pagrindų susitarimas bei Paramos skyrimo sutartis, kuriose bus nustatytos išsamios paramos sąlygos bei paramos dydis.

Daugiau informacijos apie struktūrinę paramą organizacijoms

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) tinklalapio, skirto „Europa piliečiams“ programai, skiltis apie Struktūrinę paramą organizacijoms – http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/operating-grants_en.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) kontaktai Struktūrinei paramai organizacijoms:
EACEA – Unit C1 Europe for Citizens
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)
B-1049 Brussels – Belgium
Fax:+32 2 296 23 89;
eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras